W dniu 3 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. programowania interwencji na lata 2021-27 w ramach celu polityki 3 “Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych”. Innymi słowy, było to posiedzenie dedykowane nowej wersji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC 2), prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji aktualnego stanu prac nad Programem, po przeprowadzonych w miesiącach letnich i jesiennych konsultacjach z partnerami społecznymi (w toku których KIKE złożyła szereg uwag do propozycji PO PC 2) oraz Komisją Europejską.
Wsparcie w ramach PO PC 2 realizowane będzie jednofunduszowo, z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program przyczyniać się będzie do osiągnięcia dwóch celów polityki UE: Bardziej inteligentna Europa (CP1) oraz Lepiej połączona Europa (CP3).
Z punktu widzenia ISP najważniejszy jest oczywiście Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego, w ramach którego finansowane będą inwestycje szerokopasmowe w sieci zapewniające dostęp o przepustowości min. 100 Mb/s. Co do zasady, wsparcie dotacyjne udzielane będzie na podobnych zasadach jak obecnie – na bazie inwentaryzacji zasobów oraz opracowanej na jej podstawie liście obszarów wymagających wsparcia. Dodatkowo, możliwe będzie udzielanie wsparcia w formie instrumentów zwrotnych, podobnie jak ma to miejsce obecnie. Istnieje też opcja realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).
Nowością jest propozycja dotycząca zapewnienia ultra-szybkiego dostępu do Internetu dla miejsc stanowiących “główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego”.
W ramach PO PC 2 planowane jest uruchomienie naborów w ramach Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, w zakresach zbliżonych do do obecnie wdrażanej osi II PO PC (e-państwo, e-zdrowie, digitalizacja zasobów, geodezja).
Dalsze prace, konsultacje oraz spotkania GR planowane są na najbliższe miesiące, z perspektywą przyjęcia PO PO 2 w 2 półroczu 2021.