Ważne zmiany wprowadzone zostały od początku czerwca w zasadach udzielania pożyczek szerokopasmowych. Bank Gospodarstwa Krajowego, m.in. wskutek postulatów izb telekomunikacyjnych, w porozumieniu z pośrednikami finansowymi uruchomił szereg ułatwień dla operatorów, które powinny jeszcze bardziej go uatrakcyjnić, zwłaszcza w dobie stanu pandemii. Zmiany w instrumencie pożyczkowym POPC zostały zatwierdzone na poziomie instytucji systemu wdrażania i dotyczą:

  • wydłużenia karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 6 miesięcy dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału;
  • tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, w zależności od indywidualnych uzgodnień pomiędzy Pośrednikiem finansowym i Ostatecznym Odbiorcą, na okres do 6 miesięcy, przy czym termin spłaty zostałby prolongowany o czas wakacji kredytowych;
  • obniżenia oprocentowania pożyczek w części środków powierzonych nawet do 0% dla Ostatecznych Odbiorców, u których wystąpiły problemy z płynnością, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 (standardowo obowiązują dotychczasowe zasady udzielania nowych pożyczek, a dodatkowe obniżenie oprocentowana mogłoby zostać zastosowane w sytuacji, kiedy Ostateczny Odbiorca – w czasie spłaty pożyczki – napotkał problemy skutkujące zaburzeniem płynności finansowej);
  • finansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Ostatecznych Odbiorców, zarówno na umowę o pracę, jak również umów cywilno-prawnych;
  • zniesienia konieczności zapewnienia minimalnego wkładu krajowego na poziomie Pośrednika finansowego, co realnie obniży oprocentowanie pożyczek do wysokości 0,25%;
  • zniesienia konieczności zapewnienia minimalnego wkładu własnego Ostatecznego Odbiorcy.

Wyżej wymienione zmiany dotyczą przedsiębiorców z sektora MŚP, zarówno nowych, jak i uprzednio podpisanych umów pożyczki. Mogą zostać wprowadzone za zgodą Pośrednika finansowego, na wniosek Pożyczkobiorcy, w sytuacji wykazania przez niego pogorszenia sytuacji ekonomicznej, zaburzenia płynności finansowej lub ryzyka wystąpienia takich problemów w przyszłości, nie wiążą się też z dodatkowymi kosztami po stronie Ostatecznych Odbiorców.
Przedmiotowe wsparcie ma charakter tymczasowy – wnioski powinny wpłynąć do Pośredników do 31.12.2020 r.
Po więcej szczegółów zapraszamy już podczas Wirtualnej Konferencji KIKE!