25 maja dobiega końca termin składania uwag do propozycji programu FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy), mającego być następcą PO PC. KIKE złożyła za pomocą udostępnionego formularza online szereg uwag do przedstawionego draftu dokumentu, akcentując każdorazowo rolę małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych dla zwalczania zjawiska wykluczenia cyfrowego.

Przypomnijmy podstawowe założenia programu. W ramach priorytetu I wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do szerokopasmowego internetu, przy jak najwyższych parametrach technicznych, na obszarach, gdzie stwierdzono (na bazie danych UKE) niedoskonałość rynku w zakresie dostępu do sieci nowej generacji (NGA) lub sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN). Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie parametrów min. 100 Mb/s w przypadku gospodarstw domowych (rozumianych jako lokale mieszkalne) i przedsiębiorstw, przy czym rozwiązania technologiczne powinny zapewniać skalowalność sieci do prędkości gigabitowych. Interwencja obejmie też zapewnienie dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w miejscach stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego (np. szkoły i placówki oświatowe, podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty lecznicze, węzły transportowe, miejsca świadczenia usług publicznych, instytucje kultury, a także przedsiębiorstwa rozumiane jako centra technologiczne/biznesowe).

Zdając sobie sprawę z celowo ogólnikowych na tym etapie zapisów wstępnej wersji FERC, KIKE wystąpiła jednak z szeregiem uwag, podkreślających specyfikę polskiego rynku telekomunikacyjnego i rolę firm z sektora MŚP z wyłącznie krajowym kapitałem, które determinują wysoki poziom jego konkurencyjności i innowacyjności.

Jednocześnie postulujemy ścisłe trzymanie się przez stronę publiczną założenia minimalnej ingerencji w dynamicznie rozwijający się rynek telekomunikacyjny, na którym zachodzą samoistnie procesy konsolidacji. Nie chcemy bowiem, aby dodatkowe środki na rozbudowę sieci szerokopasmowych przyczyniły się do sztucznego przyspieszenia tych tendencji, zwłaszcza na skutek niedoskonałości systemu dystrybucji i nadzoru nad środkami unijnymi. Dlatego też podkreślamy też zasadę niedublowania sieci, w tym zwłaszcza istniejących i planowanych sieci na obszarach wiejskich, gdzie – zgodnie z ostatnimi danymi UKE, przedstawionymi na Kongresie PT – dominują lokalni ISP.

Ostatni istotny czynnik, podnoszony przez KIKE w toku konsultacji, to równość szans w dostępie do konkursów – chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której (jak to miało miejsce w przypadku I osi PO PC) faktyczna możliwość udziału w naborach dla MŚP zostanie ograniczona wielkością obszarów konkursowych, kryteriami naborów czy też wymogami finansowymi dla wnioskodawców.