BGK, w odpowiedzi na zapytania KIKE, przesłał interpretację w zakresie możliwości kwalifikowania w ramach pożyczek szerokopasmowych kosztów związanych z finansowaniem kontraktów osób samozatrudnionych. Zapytanie zostało wystosowane do Banku z uwagi na pojawiające się wątpliwości operatorów, wynikające z częstego stosowania tej właśnie (a nie zatrudnienia na etacie) formy korzystania z usług wykonawstwa sieci.
W ocenie BGK zgłoszony przypadek wygląda specyficznie na tle regulacji projektowych. Z jednej strony nie jest możliwe finasowanie z pożyczki kosztów osób samozatrudnionych w ramach kosztów wynagrodzeń – Instytucja Pośrednicząca dała w tej kwestii jasny przekaz. Z drugiej strony dopuszczone zostało finansowanie usług świadczonych na podstawie umów cywilnoprawnych, zwłaszcza umów o dzieło i zlecenia, a także kosztów usług zleconych na podstawie faktury.
Jeśli zatem osoby samozatrudnione mają podpisaną umowę współpracy o charakterze cywilnoprawnym, ale jednocześnie świadczą stałą usługę na rzecz Pożyczkobiorcy i otrzymują za nią stałe wynagrodzenie wówczas, bez znajomości szczegółów dokumentacji pożyczkowej złożonej przez wnioskodawcę, trudno potwierdzić lub zanegować kwalifikowalność takiego wydatku. Z formalnego punktu widzenia, sam charakter umowy opartej o kodeks cywilny wskazywałby na dopuszczalność rozliczenia takiego wynagrodzenia w ramach pożyczki. Stan faktyczny wskazuje jednak na inny model rozliczenia stałego miesięcznego wynagrodzenia pracowników Pożyczkobiorcy, różniący się co prawda formą, ale noszący znamiona umów zawartych na podstawie kodeksu pracy, co przy bliższej weryfikacji, potencjalnie mogłoby zostać uznane za obejście zakazu finansowania wynagrodzeń pracowników. W tej materii ostateczną decyzję podejmuje Pośrednik finansowy na podstawie posiadanych dokumentów oraz własnej oceny dokonanej nie tylko z formalnego punktu widzenia, ale także materialnego.
Dodać należy jednak, że kwestia ta nie ma znaczenia, kiedy Pożyczkobiorca wnioskuje o dodatkowe wsparcie ze względu na pogorszenie jego sytuacji ekonomicznej w związku z epidemią COVID-19. W tym przypadku wszystkie wynagrodzenia pracowników mogą stanowić koszt kwalifikowalny podlegający rozliczeniu w ramach pożyczki.