W dniu 19 września w Warszawie miała miejsce duża konferencja, organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jej przedmiotem była prezentacja wyników ewaluacji systemu wdrażania środków Unii Europejskiej w ostatnich latach, zawarta w raporcie pn. „Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów w trakcie cyklu trwania projektu w ramach wybranych krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020”.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, środowiska akademickiego i eksperckiego, rządowej i samorządowej administracji publicznej oraz reprezentanci beneficjentów.

Głównym celem spotkania była dyskusja z ekspertami na temat problemów, z jakimi mierzą się beneficjenci sięgający po środki unijne oraz poszukiwanie uproszczeń we wdrażaniu funduszy, możliwych do zastosowania w obecnej i przyszłej perspektywie.

Z uwagi na aktywność członków Izby w dostępnych do chwili obecnej programach dotacyjnych, dla KIKE interesujące były zarówno wnioski z dotychczasowych działań, jak i plany na przyszłość. Szczególnie niepokojące dla przedstawicieli administracji publicznej powinny być dane ankietowe, wskazujące na negatywne postrzeganie obowiązków sprawozdawczych w perspektywie 2014-2020: prawie połowa badanych wskazała na wzrost obciążeć w tym zakresie w porównaniu z okresem 2007-13.
Zwrócono także uwagę na rosnące znaczenie środków zwrotnych; w tym przypadku jak wiadomo branża telekomunikacyjna jest jednym z pionierów i liderów poprzez wdrażany od ponad roku system pożyczek szerokopasmowych.

W drugiej części spotkania omówiono też możliwe kierunki zmian w zakresie systemu wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów. Dyskusja toczona była w kontekście sprzecznych celów, które osiągnąć musi administracja publiczna i instytucje zarządzające: z jednej strony prostota systemu, z drugiej natomiast – jego bezpieczeństwo.

Dokumenty i prezentacje z konferencji dostępne są tutaj: Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów po konferencji