KIKE jest stałym uczestnikiem konsultacji w zakresie wydatkowania środków unijnych na budowę sieci teleinformatycznych zarówno w poprzedniej (2007-2013), jak i właśnie rozpoczętej unijnej perspektywy finansowej (2014-2020).

Prace koncepcyjne nad Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) w zespołach roboczych kilku resortów i instytucji trwają od przełomu 2012/2013 roku. Aktualna, jesienna treść dokumentu dostępna jest na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod adresem: https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POPC_4_0_8_01_14_ost_10012014.pdf

Wypracowana w MIR treść dokumentu jest obecnie konsultowana z Komisją Europejską.

Dla operatorów telekomunikacyjnych kluczowym elementem POPC jest jego “oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. W jej ramach środki w wysokości ok. 1 mld Euro przeznaczone są przede wszystkim na budowę szerokopasmowych sieci dostępowych. POPC 2.1 zawiera niewiele regulacji szczegółowych w zakresie podziału środków. Dzięki pracom w grupach eksperckich udało się jednak przyjąć i zapisać w Programie, iż środki przeznaczone będą na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla “gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu”, co stanowi bardzo istotną zmianę koncepcji wskaźnika rezultatu, którym dla projektów z poprzedniej perspektywy finansowej była liczba podpisanych umów – a więc skuteczność akwizycji usług. W nowej perspektywie podłączając np. 10 bloków mających po 100 mieszkań, wskazywać będziemy jako wskaźnik rezultatu łączną ilość 1000 mieszkań zobowiązując się do podłączenia do szerokopasmowego Internetu (co najmniej 30 Mb/s) każdego zainteresowanego mieszkańca objętych inwestycją budynków. Pozostałe informacje o POPC 2.1 zawarte są przede wszystkim na stronach 15-19 w/w dokumentu.

Dokumenty określające szczegółowe zasady rozdysponowywania środków zależne są od finalnego kształtu POPC, stąd dyskusja nad koncepcją nowych konkursów trwa i po części oczekuje na ostateczną wersję Programu uzgodnioną z Komisją Europejską. W międzyczasie uczestnicy konsultacji resortowych oraz roboczych spotkań Izb telekomunikacyjnych przedstawiają różne własne, robocze koncepcje dot. możliwego podziału środków. Przedmiotem dyskusji są również analizy rynku przygotowywane przez UKE oraz podmioty zewnętrzne np. raport przygotowany przez Infostrategię:

httpss://mac.gov.pl/files/maic_raport_koncowy_v2_2_jednolity.pdf

Wiele konsultacji i spotkań realizowanych jest również poza urzędami. Mają one m.in. formę spotkań Izb telekomunikacyjnych lub prac nad dokumentami z konferencji branżowych. Spotkania te pozwalają wypracować zarówno wspólne stanowiska, jak i przedyskutować rozbieżności między uczestnikami rynku. Istnienie rozbieżności jest naturalną konsekwencją polskiego rynku telekomunikacyjnego, na którym aktywnie działa ok. 4 tysięcy przedsiębiorców telekomunikacyjnych o różnym profilu usług i zasięgu działania, a także różnych planach rozwoju własnego i rynku polskiego. Nie zawsze koncepcje te są zbieżne.

KIKE reprezentując segment MŚP w swoich pracach nad POPC bazuje na bogatych doświadczeniach z kilkuset konkursów POIG i RPO – obejmujących zarówno informacje dotyczące realizacji konkretnych projektów, jak i doświadczenia w zakresie nowelizacji przepisów prawnych opisujących m.in. kategorie kosztów kwalifikowanych i punktację technologiczną. W KIKE, w ramach Grupy Roboczej ds. Administracji Publicznej (GRAP) pracuje 10-osobowy zespół, w skład którego wchodzą m.in. osoby odpowiedzialne za przygotowanie i rozliczanie przeszło 100 dofinansowywanych projektów dla MŚP. Jesteśmy również w stałym kontakcie z kilkudziesięcioma operatorami realizującymi swoje projekty w różnych rejonach kraju nie tylko z naszej Izby, ale także z Inet Group i niezrzeszonymi. Analizy KIKE obejmują zarówno POPC, jak i prezentowane w czasie spotkań koncepcje ich uczestników ze strony publicznej i prywatnej.

Stanowisko Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w sprawie podziału środków w perspektywie 2014-2020 ujęte jest m.in. w oficjalnych dokumentach opublikowanych na stronie Izby oraz w sekcji GRAP. Najnowszym dokumentem jest dostępny na naszych stronach: https://www.kike.com.pl/files/2010/04/20131030_MRR_dot._POPC_3.pdf opracowany po publikacji w/w najnowszej wersji POPC.

KIKE stoi na stanowisku opartym m.in. o wyniki alokacji środków z POIG 8.4, iż w nowej perspektywie należy przeznaczyć do 30% planowanych środków na inwestycje lokalne realizowane przez MŚP z zachowaniem możliwości udziału tej grupy operatorów lub ich konsorcjów w “dużych” konkursach obejmujących np. obszary całych województw. Pozostałe postulaty Izby dot. POPC 2.1 zawarte są w w/w dokumencie i oparte są nie tylko na własnych analizach i konsultacjach z administracją oraz uczestnikami rynku, ale też na polityce Komisje Europejskiej kładącej duży nacisk na przeznaczanie części środków na wsparcie segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jako uczestnicy prac nad kształtem POPC 2.1 oczywiście bierzemy udział w spotkaniach, na których prezentowane są inne propozycje podziału środków. Każda z nich wnosi cenną wiedzę o rynku i kosztach budowy infrastruktury szerokopasmowej przez różne podmioty bez względu na to, czy jest ona całościowa i zbieżna z naszym stanowiskiem. W żadnym jednak punkcie procesów konsultacyjnych KIKE nie odstępuje od przekonania, iż niezależnie od niezwykle ciekawych propozycji kooperacji między inwestorami – istotna część środków powinna pozostać w alokacji konkursów adresowanych do MŚP – na zasadzie kontynuacji POIG 8.4 w nowym okresie programowania. Przy czym dyskusja o spółkach celowych wnosi do rozważań m.in. ciekawy pomysł również dla MŚP, bo może warto dopuścić możliwość realizacji również tego typu projektów przez lokalne konsorcja?

POPC nie jest jeszcze ostatecznie ukształtowaną koncepcją. KIKE z szacunkiem dla możliwości inwestycyjnych dużych operatorów oraz segmentu MŚP nie zapomina jednak o niezwykle ciekawych i istotnych dla likwidacji białych plam szerokopasmowych projektach lokalnych. Jesteśmy przekonani, że rozproszenie projektów przyczynia się do budowy sieci na obszarach niedoinwestowanych oraz zapewnia niezwykle potrzebną konkurencję na rynku usług telekomunikacyjnych. Mamy również świadomość wymagań dot. zapewnienia otwartości budowanych również przez MŚP sieci – w tym wykładni UKE w zakresie stosowania art. 139 PT również do sieci budowanych ze wsparciem środków unijnych. Zagadnienia te są stale konsultowane w dokumentach roboczych, korespondencji mailowej i w czasie spotkań roboczych. A ich wynik podsumowujemy zarówno w publikowanych co jakichś czas stanowiskach Izby, jak i w informacjach publikowanych na przeznaczonym dla naszych członków Forum KIKE.

Serdecznie zapraszamy MŚP do przekazywania na adres grap@kike.pl wszelkich uwag, przemyśleń i propozycji oraz zapraszamy na najbliższą Konferencję KIKE na panele poświęcone omawianym wyżej zagadnieniom.

W imieniu GRAP – Piotr Marciniak Wiceprezes KIKE.