W dniu 22 października przedstawiciele KIKE Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz wzięli udział w XII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
Z punktu widzenia ISP najważniejszą częścią programu spotkania była prezentacja założeń polityki spójności na lata 2021-27, której dokonał przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd z DG Regio. Na tą chwilę za wcześnie jest, aby mówić jak założenia te przełożą się na dotacje dla rynku telekomunikacyjnego na budowę sieci, niemniej jednak, ponieważ jest to jeden z priorytetów rozwoju UE w kolejnej dekadzie, należy spodziewać się kolejnego programu, dedykowanemu temu celowi. Z uwagi na Brexit, zmianę celów polityki regionalnej UE (m.in. wsparcie dla krajów Południa Europy) oraz wzrost PKB w Polsce, powinniśmy jednak spodziewać się istotnego zmniejszego kwot wsparcia, kierowanych do Polski w latach 2021-27. 
Przyjęcie propozycji KE planowane jest na maj 2019; propozycje te zakładają także inne zmiany, takie jak wprowadzenie zasady N+2 w miejsce N+3 oraz większą elastyczność programów operacyjnych. 
Przedstawiciele KIKE pytali w toku dyskusji o możliwość większego dopasowania przyszłej edycji “PO PC 2.0” do specyfiki rynku polskiego (bardzo konkurencyjnego i dość rozdrobnionego), a także o eliminację ewentualnych negatywnych konsekwencji przemian na rynku telekomunikacyjnym, wywołanych m.in. interwencją publiczną w ramach naborów II i III działania 1.1. 
Inne poruszane w trakcie KM tematy to: 
– analiza stanu wdrażania Programu na IV kwartał 2018,
– zmiany w kryteriach oceny projektów osi II i III (e-administracja, kompetencje cyfrowe),
– bardzo wysokie poziomy kontraktacji w osi I w wyniku podpisania umów z naboru III 1.1 PO PC,
– prezentacje projektów takich jak E-Pionier (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), monitoring jakości powietrza za pomocą narzędzi cyfrowych, 
– omówienie stanu wdrażania OSE.