W dniach 25 i 30 maja w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyły się kolejne posiedzenia gremiów kluczowych dla finansowania inwestycji szerokopasmowych, tj. Komitetu Monitorującego PO PC oraz Komitetu Koordynacyjnego Instrumentów Finansowych PO PC. KIKE jest aktywnym uczestnikiem obu komitetów. 

Posiedzenie KM PO PC 25 (udział Piotr Wiąckiewicz) maja poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu wdrażania programu za rok 2017, zmianie kryteriów wyboru projektów dla osi II (e-asministracja) i III (kompetencje cyfrowe), a także projektowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Najważniejszym z punktu widzenia efektywności wdrażania projektów było głosowanie, w którym uczestnicy spotkania zaakceptowali znaczące uproszczenie kryteriów w konkursach na wdrożenie informatycznych projektów administracji publicznej dla obywateli i firm. 

Jeśli chodzi o temat najważniejszy z punktu widzenia operatorów, tj. realizację inwestycji z osi I (budowa sieci szerokopasmowych), to Sprawozdanie za rok 2017 stwierdza co następuje:
“Zakończyły się 2 konkursy na kwotę 861,08 mln EUR (3,6 mld PLN) tj. 84% alokacji osi priorytetowej 1 w ramach których podpisane są 134 umowy o dofinansowanie na 538,66 mln EUR (2,25 mld PLN) tj. 53% alokacji. W efekcie rozstrzygnięcia 2 naborów, szerokopasmowym dostępem do internetu objętych zostanie 1 219 677 gospodarstw domowych w regionach słabiej rozwiniętych oraz 120 559 gospodarstw w regionie lepiej rozwiniętym, tj. znacznie więcej niż zaplanowano w Programie”.

Oznacza to, że z punktu widzenia strony publicznej konkursy I i II zakończyły się pełnym sukcesem zarówno w zakresie ilości, jak i jakości zgłoszeń. Natomiast jako Izba nieustannie zwracamy uwagę na pewną dyskryminację małych i średnich operatorów, jaka występuje wskutek obowiązujących kryteriów wyboru projektów, zwłaszcza niejako “automatycznego” przyznawania dużym graczom 30 pkt tytułem doświadczenia w budowie sieci. Ponadto, nasze obawy budzi faktyczna możliwość wykonania inwestycji przez niektórych z wybranych beneficjentów, a także opóźnienia w przekazywaniu zaliczek, zagrażające płynności zwłaszcza mniejszych firm. 

W posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego IF PO PC wziął udział wiceprezes KIKE Konrad Baranowski. Inne zaproszone instytucje (oprócz strony rządowej) to BGK, inne izby telko, Związek Banków Polskich oraz przedstawiciele Alior Banku oraz TISE. Obie te instytucje, decydujące dla skutecznego przekazywania środków pożyczkowych dla rynku, zaprezentowały wyniki dotychczasowych prac oraz postęp w polepszaniu warunków dostępu do pożyczek szerokopasmowych. Należy podkreślić, że KIKE od samego startu tychże pożyczek we wrześniu 2017 jest w stałym kontakcie z przedstawicielami sektora finansowego celem usprawienia procesu aplikowania o pożyczkę. Z uzyskanych informacji wynika, że wskutek prowadzonych konsultacji w ostatnich tygodniach udało się podpisać kilka nowych umów z operatorami, co pokazuje skuteczność m.in. naszych działań. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach Alior Bank:
– zmienił strukturę przyjmowania i oceny wniosków, dedykując do tego wybrane placówki i ekspertów,
– wprowadził pożyczki płynnościowe,
– zniósł konieczność stosowania zasady konkurncyjności,
– rozszerzył katalog kosztów kwalifikowanych. 

Niemniej jednak w dalszym ciągu zachęcamy przedstawicieli instytucji finansowych do dalszego wychodzenia naprzeciw potrzebom branży.