Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił konsultacje certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi (w tym prędkości) dostępu do internetu. 


Główne tezy stanowiska KIKE:
 
1. niedopuszczalne i dyskryminujące jest stworzenie mechanizmu monitorującego jakość usługi dostępu wyłącznie dla sieci stacjonarnych, z wyłączeniem sieci ruchomych,

2. metodologia monitorowania (pomiaru) powinna być jawna (jawność algorytmu lub konieczność zastosowania oprogramowania open source),

3. mechanizm powinien zostać sporządzony zgodnie z normą IETF RFC 6349.

Link do ogłoszenia o konsultacjach:
https://uke.gov.pl/ruszaja-konsultacje-certyfikowanego-mechanizmu-monitorowania-jakosci-dostepu-do-internetu-22652

Stanowisko KIKE:
20170818 Mechanizm monitorowania uslugi dostepu do internetu – uwagi KIKE do dokumentacji konkursowej


Link do unijnego rozporządzenia 2015/2120, przywoływanego przez UKE w dokumentacji konkursowej:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1502969358995&uri=CELEX:02015R2120-20151126