Pierwsze miesiące każdego roku są szczególnie pracowite dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ze względu na określone w przepisach prawa różne obowiązki o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym względem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warto zatem przypomnieć o nich raz jeszcze, w szczególności, że w przypadku niektórych z tych obowiązków doszło do istotnych zmian w porównaniu do zeszłego roku.

Retencja

 Z uwagi na nowelizację ustawy Prawo telekomunikacyjne, która weszła w życie 7 lutego 2016 r. za sprawą ustawy z 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, uchylono obowiązek określony niegdyś w art. 180g ustawy Prawo telekomunikacyjne, a odnoszący się do składania Prezesowi UKE przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji dotyczących przypadków udostępniania tzw. danych retencyjnych, o których mowa w art. 180c ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Obowiązku należało dokonywać corocznie do 31 stycznia, wypełniając stosowny formularz według określonego wzoru. Obowiązek dotyczył danych udostępnianych według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
Dowiedz się więcej

 

Sprawozdanie z działalności telekomunikacyjnej

W dalszym ciągu na niezmienionych zasadach pozostał natomiast obowiązek przedłożenia Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Obowiązek wykonać należy do 31 marca każdego roku a jego podstawą prawną jest art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Raportowanie SIIS

Kolejny obowiązek ustanowiony jest na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i związany jest z przekazywaniem informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych, zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. Krótko rzecz ujmując, chodzi tutaj o obowiązek związany z tzw. inwentaryzacją prowadzoną przez Prezesa UKE dla terytorium RP, a mającą przedstawiać pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi. Obowiązek wykonać należy do 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

 

Aktualizacja planów działań

Dla porządku wskazać należy na obowiązek aktualizacji planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy są zobowiązani do jego posiadania. Posiadanie planu raz zatwierdzonego nie powoduje, że uzyskuje on walor trwałej aktualności. Przepisy rozporządzenia dot. sporządzania planu działań przewidują dwa przypadki jego aktualizacji, które powodują w zasadzie obowiązek ciągłej aktualizacji planu działań. 

Plan podlega bowiem okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a dodatkowo, plan działań podlega bieżącej aktualizacji w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na jego zawartość. Chodzi tutaj w szczególności o zmiany w infrastrukturze telekomunikacyjnej, zakresie wykonywanej działalności, czy danych identyfikujących przedsiębiorcę. Dlatego nawet jeśli w naszej strukturze nie wystąpiły zmiany zobowiązujące do bieżącej aktualizacji planu, plan będzie musiał być zaktualizowany zawsze z uwagi na upływ kolejnych 3 lat od jego przygotowania, bądź poprzedniej aktualizacji. Być może rok 2017 to właśnie ten rok, gdzie będzie trzeba plan zaktualizować.

 

Aktualizacja danych – zapewnienie dostępu dla podmiotów uprawnionych

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na możliwe zmiany zachodzące w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy i okoliczność, iż osoby wskazane Prezesowi UKE na podstawie art. 179 ust. 8 pkt 1) jako uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach związanych z zapewnieniem warunków dostępu i utrwalania treści i danych na rzecz tzw. uprawnionych podmiotów, sądu i prokuratora, nie posiadają już takiego upoważnienia bo np. nie są już zatrudnione u przedsiębiorcy. Jeśli doszło do takich zmian należy niezwłocznie zgłosić je Prezesowi UKE, a jeśli takie osoby czy jednostki organizacyjne do tej pory nie zostały w ogóle zgłoszone Prezesowi UKE przez przedsiębiorcę, to formalności tej należy dopełnić jak najszybciej.  

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym spółkę i kancelarię radcy prawnego itB Legal, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888.