UKE informuje, iż od 2 października 2015 r. zastosowanie będzie miał przepis art. 71 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 , 827 i 1198), zgodnie z którym wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne tj. systemu PLI CBD. Powyższe oznacza, iż od 2 października br. nowe wnioski o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych procesowane będą wyłącznie z wykorzystaniem systemu PLI CBD oraz że każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi głosowe w sieciach stacjonarnych, również te usługi, które są oparte pośrednio i bezpośrednio o hurtowe usługi regulowane, zobowiązany jest do wdrożenia i realizowania od tego dnia komunikacji z systemem PLI CBD.

Pełną treść komunikatu wraz z harmonogramem wdrażania PLI CBD2 w sieciach stacjonarnych, można przeczytać na stronach UKE: https://www.uke.gov.pl/stan-prac-w-projekcie-pli-cbd2-16547.

Zmiany w procedurach przenoszenia numerów stacjonarnych dotyczą wszystkich MŚP posiadających przyznaną przez UKE numerację niezależnie od tego, czy oferują usługę przenoszenia numeracji obcej do własnej sieci. Zgodnie z nowymi przepisami, Abonent może bowiem przenieś numer z każdej do każdej sieci, a więc również z sieci każdego MŚP.

Do KIKE wpłynęły liczne zapytania od operatorów lokalnych dot. sposobu realizacji nowego obowiązku. Otrzymaliśmy również szereg ofert i informacji o proponowanych na rynku systemach informatycznych. Przeprowadziliśmy (i nadal prowadzimy) konsultacje z UKE, firmą T4B (autorem systemu PLI CBD2) oraz operatorami usług głosowych. W świetle naszych informacji należy wskazać, iż nie wszystkie proponowane operatorom rozwiązania spełnią wymagania związane z CBD2.

Trzeba pamiętać, iż nowe procedury oznaczają obowiązek przeniesienia numeru w ciągu 1 dnia roboczego i obejmują zarówno komunikację między Dawcą i Biorcą numeru (poprzez bazę UKE), jak i czynności techniczno-konfiguracyjne na centralach. Nowe założenia przyjmują semi-automatyzm i pełen provisioning central.Tymczasem większość MŚP posiadających własne centrale nie rozgłasza przy tym się samodzielnie. Zazwyczaj robi to za nich hurtownik na podstawie zawartych umów. Stroną formalnej komunikacji w ramach CBD2 jest jednak MŚP, a nie jego hurtownik. Sam system obsługi komunikatów via CBD2 nie zajmuje się przy tym zazwyczaj provisioningiem obcych central. Konieczne są więc inne rozwiązania gwarantujące właściwą i efektywną kooperację z hurtownikiem.

KIKE przygotowuje obecnie rekomendacje rozwiązań dla MŚP posiadających własne centrale oparte na przeprowadzonych analizach i specyfice zarówno CBD2, jak i funkcjonujących w Polsce systemów kierowania ruchem. Celem rekomendacji jest wskazanie, jakie mechanizmy w naszej ocenie spełnią wymagania postawione również przed MŚP od 2.10.2015 r. Mamy pełną świadomość, że nie wszyscy lokalni operatorzy śledzą informacje o nowych obowiązkach, a i materiały na stronach UKE obejmują kilkadziesiąt dokumentów posiadających łącznie setki stron, często bardzo technicznych. Równocześnie MŚP coraz częściej są adresatami ofert zakupu rozwiązań do obsługi CBD2, przy czym w ocenie KIKE w przypadku MŚP, nie wszystkie przeanalizowane przez nas rozwiązania spełnią wymagania firm, które mają własne centrale i numeracje, ale korzystają z rozgłaszania przez hurtowników.

Rekomendacja KIKE zostanie opublikowana na przełomie miesiąca sierpnia i września. Trwa aktualnie jej redakcja i konsultacje. Z uwagi na krótki czas, jaki pozostał do 2 października, Izba zaleca MŚP dokładne zapoznanie się z nowymi wymaganiami w kontekście zasad świadczenia usług głosowych i uwzględnienie własnej specyfiki rozgłaszania przed podjęciem decyzji zakupowych.

Dziękujemy równocześnie za przesłane nam ankiety. W najbliższych dniach poprosimy ponownie o ich wypełnienie firmy, które jeszcze tego nie zrobiły. Tematyka przenoszalności numerów w ramach CBD2 jest niestety bardziej złożona, niż wcześniejsze wdrożenie PLI dla numeru 112.