UKE przypomina, że na mocy art. 180g ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243) przedsiębiorca telekomunikacyjny, w terminie do 31 stycznia 2015 r. jest zobowiązany do złożenia Prezesowi UKE informacji dotyczącej ilości przypadków udostępniania w 2014 roku, uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej oraz sądom i prokuratorom danych telekomunikacyjnych podlegających obowiązkowi retencji.

Informację powyższą przedsiębiorcy składają za pomocą formularza, którego wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r., w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępnienia danych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1201).

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są co roku, do 31 stycznia, składać do Prezesa UKE, za rok poprzedni informację o:

  1. łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  2. czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty, o których mowa w pkt 1, wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie;
  3. łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o których mowa w pkt 2, nie mogły być zrealizowane.

Przypominamy, iż na zlecenie KIKE opracowany został Poradnik w sprawie wybranych obowiązków przedsiebiorców telekomunikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego i przechowywania danych. Zawarte są w nim również informacje dot. realizacji w/w obowiązku. Opracowanie dostępne jest dla członków Izby.

Pełna treść komunikatu UKE:
https://www.uke.gov.pl/przypominamy-o-sprawozdaniach-w-zakresie-retencji-danych-za-2014-rok-15237