Od kilku tygodni toczą się dyskusje dot. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw skierowanego do Sejmu w dniu 23 grudnia 2015 roku. 4.01.2016 r. odbyło się w Ministerstwie Cyfryzacji spotkanie konsultacyjne Rady Cyfryzacji w składzie poszerzonym o przedstawicieli branżowych izb i stowarzyszeń.

Materia nowelizacji dotyka szeregu niezwykle istotnych kwestii, w szczególności w zakresie praw obywatelskich. Wiele wypowiedzi konsultacyjnych dotyczy również braku definicji “treści internetowych”, które rozumiane mogą być niezwykle szeroko i obejmować nie tylko dane bilingowe, czy retencyjne, ale w praktyce również treść komunikatów. KIKE podziela zdecydowaną większość wątpliwości i argumentów poruszanych w debacie publicznej, w szczególności tezy zawarte w Uchwale nr 10 Rady ds. Cyfryzacji.

Większości dyskusji formalnych brakuje jednak w naszej ocenie spojrzenia na techniczne aspekty i konsekwencje planowanej nowelizacji oraz refleksji dot. celowości powszechnego zakresu nakładanych na rynek obowiązków realizowanych na własny koszt firm, bez uwzględnienia nie tylko samej wielkości podmiotów względem oczekiwań ustawodawcy, ale i realnych potrzeb związanych z bezpieczeństwem publicznym. W opinii KIKE skupiliśmy się więc świadomie nie tyle nad pełnym przekrojem szeroko dyskutowanych problemów prawnych, ale postanowiliśmy włączyć w dyskusję analizę techniczną i celowościową nakładanych na przedsiębiorców obowiązków. W szczególności należy bowiem zauważyć, iż nowelizacja pomija wielkość i potencjał adresatów norm, ale nade wszystko – nie opiera się na żadnej uprzedniej analizie realnych potrzeb operacyjnych upoważnionych instytucji w odniesieniu do infrastruktury MŚP – nie tylko operatorów i firm hostingowych, ale również potencjalnie wszystkich podmiotów świadczących usługi droga elektroniczną.

W ocenie KIKE niezależnie od procedowanej obecnie nowelizacji, zdecydowanie wskazanym jest zweryfikowanie podobnych przepisów w PT i innych ustawach i zoptymalizowanie obowiązków tak, by były one nie tylko realnie wykonalne przez małe i mikro firmy, ale też by nakładanie obowiązków i ponoszone koszty odpowiadały faktycznym potrzebom służb. Z obserwacji rynku wynika bowiem, iż większość małych i mikro firm w historii swojego wieloletniego działania było adresatem jedynie pojedynczych lub wręcz żadnych postępowań wymagających np. posiadania certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego, czy słynnej kafejki na 8-stanowisk.

Izba wyraża przy tym nadzieję, że dyskusja wokół w/w nowelizacji, jak również deklaracje wsparcia polskich przedsiębiorców i zmniejszania nakładanych obciążeń, stworzą warunki do merytorycznej dyskusji o całym katalogu nakładanych na operatorów obowiązków szczególnie w zakresie, w którym są one oderwane od realnych potrzeb publicznych.

20160111_opinia_nowelizacja_ust_o_Policji_KIKE_finalna