W dniu dzisiejszym UKE opublikowało informację i częściowo zmienione formularze raportów Fxx.

Link: https://uke.gov.pl/obowiazek-informacyjny-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych-6742


[Aktualizacja 2015.01.02]: Załączamy ponadto poniżej treść maili rozesłanych przez UKE to PT.

Szanowni Państwo,

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wzory formularzy sprawozdawczych, o których mowa w art. 7 Pt. Dnia 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej (Dz. U.2014.1890), które zastąpiło dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. Nowe rozporządzenie znajduje się pod adresem internetowym: (https://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1890/1)

Zastąpienie dotychczas obowiązujących wzorów formularzy nowymi miało na celu ich uproszczenie oraz uaktualnienie. Nowe formularze sprawozdawcze zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować obciążenie przedsiębiorców związane z ich wypełnianiem.

Ponadto, przypominamy, że zgodnie z ww. art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne:

  1. Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek przedłożenia Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych za poprzedni rok obrotowy, w terminie do dnia 31 marca.

Forma przekazania sprawozdania uzależniona jest od uzyskanego w poprzednim roku obrotowym przychodu z działalności telekomunikacyjnej:

– Przedsiębiorca, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym przekroczyły kwotę 4 milionów złotych, zobowiązany jest do przedłożenia Prezesowi UKE sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu formularzy sprawozdawczych, których wzory znajdują się w ww. Rozporządzeniu.

– Przedsiębiorca, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze od kwoty 4 milionów złotych, ma możliwość przedłożenia Prezesowi UKE sprawozdania przy wykorzystaniu ww. formularzy sprawozdawczych bądź przekazując oświadczenie zawierające dane wymienione w pkt.1.

  1. Przedsiębiorca, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym przekroczyły kwotę 4 milionów złotych, zobowiązany jest także do przedłożenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie do dnia 30 czerwca.

Formularze sprawozdawcze F00, oświadczenia i sprawozdania finansowe powinny być podpisane przez osobę bądź osoby uprawnione, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) bądź Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do reprezentacji przedsiębiorcy.

Jeżeli pod dokumentem podpisuje się pełnomocnik przedsiębiorcy, do dokumentu powinien być dołączony oryginał bądź kopia pełnomocnictwa z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Szczegółowe informacje na temat formy i sposobu przekazania danych znajdziecie Państwo na stronie Urzędu https://uke.gov.pl/obowiazek-informacyjny-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych-6742

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO

WYDZIAŁ DANYCH OPERATORÓW

UL. KASPRZAKA 18/20

01-211 WARSZAWA