Władza Wdrażająca Programy Europejskie opracowała Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności).

Wg. informacji z WWPE – Poradnik został rozesłany do beneficjentów konkursów w ostatnich dniach. Publikujemy jednak i na stronie KIKE w załączeniu jego treść, jako materiał pomocny w planowaniu i przygotowywaniu rozliczeń.

WWPE wskazuje również na statystycznie niski poziom zaawansowania prac większości projektów dostępowych, jako potencjalne zagrożenie dla możliwości zakończenia realizacji projektów w przewidzianym terminie. Przypomina również, iż w przypadku ewentualnych przesunięć prac wobec planowanych w harmonogramie terminów – aby uniknąć konieczność zapłacenia odsetek od nierozliczonych środków – należy złożyć do WWPE propozycję korekty/przesunięcia środków przed upływem dat wskazanych w obowiązujących załącznikach.

Innym z poruszanych problemów jest wskazywanie przez część beneficjentów kwot zaliczek udzielanych podwykonawcom, jako kosztów kwalifikowanych. “Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej IZ w sprawie rozliczania zaliczek wypłaconych wykonawcom (rozliczenia zaliczek na podstawie faktur zaliczkowych wystawionych przez wykonawców) istotą zastrzeżeń jest brak powiązania zaliczki przekazanej na rzecz wykonawcy przez Beneficjenta z rzeczową realizacją projektów. Konsekwencją powyższego, jest brak możliwości rozliczania faktur zaliczkowych przedkładanych we wnioskach o płatność, pomimo niezrealizowania przez beneficjenta działań w projekcie (brak protokołów odbioru, potwierdzających wykonanie usługi/dostaw/robót).”

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Poradnika:

20140417_WWPE_Poradnik_Beneficjenta