Szanowni Państwo,

W dniu 6 marca br. Urząd Komunikacji Elektronicznej rozesłał maila:

Nadawca: no-reply@teleinfrastruktura.gov.pl
Temat: [SIIS] Rozporządzenie ws. inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

W mailu tym poinformowano m. in: „że z dniem 6 marca 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/276).

Bardzo dobrze dzieje się, że UKE powiadamia bezpośrednio zainteresowanych o nowych aktach prawnych. Chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę na fragment maila:

„W załączniku do rozporządzenia są przewidziane pola, odpowiadające za przekazanie informacji o udostępnieniu przekazanych danych. Są to pola logiczne (TAK/NIE):

• wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla węzłów własnych;

• wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych;

• wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami;

• wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie kablowe lub bezprzewodowe;

• wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla połączeń pomiędzy węzłami sieci;

• wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla adresów budynków objętych zasięgiem sieci, w których możliwe jest świadczenie usług.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wybierania opcji TAK!”

Zalecam daleko idąca ostrożność w wyborze opcji TAK lub NIE.

Wybór w polach logicznych opcji TAK oznaczać będzie, że wszystkie informacje zawarte w formularzu będą dostępne publicznie. W całości lub w częściachbędą mogły być zamieszczane na stronie internetowej BIP, przekazywane innym podmiotom, w tym również podmiotom będącym Waszą konkurencją.

Wybór w polach logicznych opcji NIE oznaczać będzie, że informacje zawarte w formularzu będą dostępne wyłącznie podmiotom uprawnionym do zapoznania się z taką informacją. Po zapoznaniu, podmioty te w dalszym ciągu będą zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, z którymi się zapoznały.

Dlaczego tak jest?

Otóż, wszelkie informacje będące w posiadaniu urzędu administracji publicznej na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) stanowią informację publiczną i są publicznie dostępne np. w BIP lub na wniosek zainteresowanego skierowany do urzędu.

Urzędy są zobowiązane niezwłocznie udostępniać przetwarzane przez nie informacje, gdyż przepis art. 23 ustawy o udostępnianiu informacji publicznej przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na fakt, iż dana informacja stanowi jakąś tajemnicę prawnie chronioną (np. tajemnica skarbowa, statystyczna, bankowa, przedsiębiorstwa !!!, informacja niejawna o klauzuli zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne) lub ze względu na fakt, iż są to dane osobowe osoby fizycznej.

Odmowa udzielenia informacji zainteresowanemu następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez urząd. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Samo zaznaczenie w polach formularza opcji NIE zabezpiecza informację przekazaną w ramach SIIS, ale tylko częściowo.

Aby w pełni chronić informacje istotne dla przedsiębiorcy należy spełnić niezbędne warunki określone w ustawie z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W myśl art. 11 ust. 4 tej ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje:

1) techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,

2) nieujawnione do wiadomości publicznej informacje

3) co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Warunek określony w pkt. 1 i 2 na ogół jest spełniony, gdyż wynika on z charakteru informacji. Niestety, bardzo rzadko spełniony jest warunek określony w pkt. 3 co wyklucza możliwość stosowania ochrony przewidzianej dla tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy polega m.in. na:

1) szkoleniu osób mających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy,

2) opracowaniu:

– katalogu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy,

– procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorcy,

– projektów oświadczeń osób mających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy oraz podpisania przez nie zobowiązań (tzw. NDA).

W razie potrzeby doprecyzowania opisanych wyżej zagadnień proszę o kontakt:

www.4telpartner.pl lub biuro@4telpartner.pl;

Andrzej Fudala

Prezes Zarządu 4Tel Partner Sp. z o.o.