22 marca 2013 r. weszły w życie kolejne zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne (dalej „PT”), tym razem w zakresie art. 173 PT dotyczącego m.in. plików typu cookies, popularnie zwanych również ciasteczkami. O wprowadzonych zmianach możemy przekonać się nie tylko analizując przepisy ustawy, ale także podczas przeglądania stron internetowych poprzez dodatkowo pojawiające się komunikaty.

Co prawda art. 173 PT sprzed nowelizacji dotyczył w zasadzie tego samego zakresu przedmiotowego informacji (w tym plików typu cookies), jednakże jego brzmienie przewidywało możliwość przechowywania danych, gdzie zgoda odbiorcy usług elektronicznych była domyślna i oparta na możliwości wycofania się z niej (opcja opt-out). Począwszy od 22 marca br. znowelizowany przepis ustanawia obowiązek uzyskania świadomej zgody przed (opcja opt-in) umieszczeniem pliku cookie w urządzeniach końcowych abonenta (użytkownika końcowego).

Nowelizacja art. 173 PT jest konsekwencją zmiany wprowadzonej w art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 roku dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (tzw. Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

Przepis artykułu 173 ust. 1 pkt 1 PT poszerza obowiązki informacyjne świadczeniodawcy względem abonentów (użytkowników końcowych), dzięki czemu mają być oni poinformowani nie tylko o celach przechowywania danych ale również o możliwości określenia warunków przetwarzania tych informacji. Dzięki temu abonent lub użytkownik końcowy będzie miał możliwość samodzielnego podjęcia decyzji co do możliwości wprowadzenia czy uzyskiwania dostępu do już wprowadzonych informacji przez usługodawcę usług.

Dodany przepis art. 173 § 2 PT stanowi, że zgoda abonenta (użytkownika końcowego), może zostać wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Obecnie, rozwiązanie to koresponduje z treścią art. 174 pkt 1 PT. Przepis ten stanowi, że zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli innej treści. Oznacza to, że zgoda musi mieć charakter wyraźny, a jej zakres musi być transparentny dla składającego takie oświadczenie. Tym samym wyłączono możliwość wyrażenia zgody poprzez milczenie lub postawę pasywną.

Przepis art. 174 pkt 1 PT jest również spójny z przepisem art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), który wskazuje, że ilekroć w tej ustawie jest mowa o „zgodzie osoby, której dane dotyczą” należy przez to rozumieć „oświadczenie którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Ponadto jak wskazuje w wyroku z dnia 4 kwietnia 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt II SA 2135/2002, „Zgoda na przekazywanie danych musi mieć charakter wyraźny, a jej wszystkie aspekty muszą być jasne dla podpisującego w momencie jej wyrażania.”

Na kompromisowe względem abonentów i dostawców usług brzmienie art. 173 PT, wskazuje również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, nie wykluczając przy tym dalszej dyskusji co do plików typu cookies.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański
www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158