W dniu wczorajszym odbyło się w W-wie kolejne spotkanie Rady ds. Inwentaryzacji. Z najważniejszych informacji por. w czasie sportkania warto wspomnieć, iż proces kolejnej inwentaryzacji zostanie rozpoczęty pod koniec pierwszej dekady lutego 2012 r. Do tego czasu zaś przewidywane jest:

  1. udostępnienie do 14.12.2011 do testów nowego generatora sprawozdań w nowej wersji 2.x (arkusze Excel)
  2. udostepnienie z początkiem stycznia eksportu danych wprowadzonych w pierwszej edycji weryfikacji latem br.

Powyższe kroki (wraz z trwającymi już testami wprowadzania danych przez formularze na stronie www oraz testy xmli) pozwolą na wstępne przygotowanie aktualizacji raportów w oparciu o dane przekazane w pierwszej edycji. W praktyce operatorzy będą mogli już od początku stycznia pracować nad danymi.

Rada wskazała ponadto m.in. na celowość udostępnienia wersji SIIS w wersji deweloperskiej na potrzeby testów i programistów systemów inwentaryzacji. A także na możliwość wglądu w archiwalne dane przekazane do systemu, a nie tylko bieżącą wersję z aktualnymi danymi, co w perspektywnie kolejnych lat umożliwi generowanie własnych raportów i porównań oraz odtworzenie danych w przypadku np. reaktywacji węzłów.

Duża część dyskusji dotyczyła zagadnień technicznych i problemów dot. raportowania danych o abonentach w sieciach bezprzewodowych/mobilnych. Dane te są niezbędne dla analizy rynków lokalnych, jednak mobilny charakter usług wymaga opracowania specyficznego modelu raportowania uwzględniającego zaróno klasycznych abonentów mobilnych, jak i abonentów wykorzystujących Internet bezprzewodowy (równeiż z sieci komórkowych) jako usługe stacjonarną. Zagadnienie jest o tyle istotne, iż wg danych z pierwszej inwentaryzacji, jedynie w 15% miejscowości dostępne są węzły światłowodowe, a w blisko 20% nie zaraportowano żadnych węzłów. Fakty te powodują, iż na obszarach słabo zurbanizowanych dostęp bezprzewodowy stanowi najczęściej jedyny sposób dostępu do Internetu. I jakkolwiek metodologia zbierania danych o sieciach WiFi, czy WiMAX nie budzi wątpliwości operatorów, tak sposób raportowania danych użytkowników mobilnego Internetu wymaga opracowania modelu sieci pozwalającego na efektywną analizę rynków lokalnych.