Jak podaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na swojej stronie (www.uke.gov.pl), w dniach 28 listopada 2011 roku oraz 6 grudnia 2011 roku wydane zostały kolejne, natychmiast wykonalne decyzje o dostępie do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Przedmiotem pierwszej z nich jest przyznany spółce Robbo Computer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostęp do szeregu budynków znajdujących się w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” z siedzibą w Warszawie (decyzja numer DHRT-WWM-6080-80/11 (29), natomiast w drugiej zapewniony został spółce, działającej pod firmą Telekomunikacja Internetowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, dostępu do budynku położonego przy ul. Żmudzkiej 13, 15, 17 we Wrocławiu, który znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Krzywoustego we Wrocławiu (decyzja numer DHRT-WWM-6171/11(20).

W oby przypadkach, jak podaje Prezes UKE, zapewniony został nieodpłatny dostęp, umożliwiający świadczenie usług telekomunikacyjnych w przedmiotowych budynkach, przy czym w pierwszym przypadku operator zobowiązany został do pokrywania kosztów zużywanej przez urządzenia operatora energii elektrycznej, natomiast w drugiej sprawie ustanowiono obowiązek wpłaty zwrotnej kaucji w wysokości 6 tys. zł na zabezpieczenie prowadzonych przez operatora w budynku przy ul. Żmudzkiej 13, 15, 17 prac instalacyjnych.

Wydane decyzje potwierdzają możliwość skutecznego dochodzenia uprawnień, jakie przyznaje operatorom (przedsiębiorcom telekomunikacyjnym) megaustawa w zakresie dostępu do budynków celem zapewniania w nich telekomunikacji, a także pokazują różnorodność sytuacji i końcowych rozwiązań, jakie mogą zostać przyjęte w negocjacjach o dostępie, względnie w prowadzonej przed Prezesem UKE procedurze dostępowej.

Decyzje potwierdzają także i dają wskazówkę innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym żądającym dostępu do budynków, iż niezmiernie istotne oraz niezbędne jest wykazanie wszystkich przesłanek dostępu, określonych w art. 30 megaustawy. Komunikat Prezesa UKE wskazuje m.in. konieczność wykazania spełnienia przesłanki doprowadzenia publicznej sieci telekomunikacyjnej do nieruchomości (w sprawie Telekomunikacji Internetowej przesłankę wykazano, jako wskazuje Prezes, poprzez potwierdzenie wykonania instalacji telekomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczych na dachu sąsiedniego budynku), natomiast warto wskazać, że innymi, dodatkowymi przesłankami warunkującymi wydanie decyzji są także:

1) Wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie negocjacji wobec właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości;

2) Posiadanie statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, posiadającego publiczną sieć telekomunikacyjną;

3) Cel dostępu-prowadzenie działalności telekomunikacyjnej w budynku;

4) Nie zawarcie umowy o dostępie w terminie 30 dni od wystąpienia z wnioskiem do właściwego podmiotu, pomimo prowadzonych negocjacji, które zakończyły się wynikiem negatywnym;

5) Precyzyjne określenie nieruchomości (budynków) do których żąda się dostępu.

Nadto Prezes UKE wyda decyzję dostępową, kierując się kryteriami określonymi w art. 22 megaustawy, o których warto pamiętać konstruując wniosek o wydanie decyzji, względnie na etapie planowania inwestycji. Kryteriami tymi są:

1) interes odbiorców usług;

2) interes użytkowników sieci telekomunikacyjnych;

3) obowiązki nałożone na operatora;

4) promocję nowoczesnych usług telekomunikacyjnych;

5) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość wdrożenia rozwiązań dotyczących technicznych i ekonomicznych aspektów dostępu, zarówno zaproponowanych przez strony negocjacji, jak też mogących stanowić rozwiązania alternatywne;

6) interes publiczny, w tym ochronę środowiska;

7) utrzymanie ciągłości świadczenia usług.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego specjalizującą się m.in. w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego, a także doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zajmującym się problematyką odrębnej własności włókien światłowodowych.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl