Do 30 sierpnia 2019 r. należy przekazać GUS informacje w postaci danych adresowych (adres do korespondencji oraz adres zamieszkania) i terytorialnych o abonentach.

Powyższy obowiązek wynika z ogłoszonego 21 sierpnia 2019 r., niekonsultowanego wcześniej z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019. Rozporządzeniem tym nałożono na operatorów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązek przekazania wymienionych wyżej danych abonentów dwukrotnie:

  • do 30 sierpnia 2019 r. według stanu na 31 marca 2019 r.,
  • do 28 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień po upłynięciu siedmiu dni od dnia jego ogłoszenia, w związku z czym rozporządzenie to stosuje się od 29 sierpnia 2019 r. Operatorzy na przekazanie danych do GUS otrzymali zatem 1 dzień.

Ze względu na potrzebę zachowania bezpieczeństwa danych abonentów, zalecamy Państwu bezpośredni kontakt z GUS w celu ustalenia zasad przekazywania danych. KIKE także podejmie odpowiednie kroki i skontaktuje się z GUS w tej sprawie.