W dniu 3 czerwca w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju doszło do I posiedzenia Grupy Roboczej ds. programowania interwencji nowego budżetu UE na lata 2021-27. Programowanie odbywa się w ramach celu polityki 3 na w/w okres: “Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych w zakresie: udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych, wsparcie komplementarnych z tym projektów cyfrowych”.
W trakcie spotkania odbyły się 3 prezentacje:

  • Najważniejsze założenia perspektywy finansowej 2021-2027 / Główne doświadczenia w kształtowaniu interwencji w obszarze cyfryzacji (MIiR),
  • Doświadczenia wdrożeniowe w obszarze cyfryzacji w perspektywie finansowej 2014-2020 (CPPC),
  • Wyzwania dla cyfryzacji w Polsce na lata 2021-2027 (Min. Cyfryzacji).

Spotkanie to, w którym uczestniczyło ok. 50 osób z całego wachlarza dziedzin powiązanych z inwestycjami szerokopasmowymi i cyfryzacją, było pierwszym krokiem na drodze do sformułowania celów interwencji publicznej w tym obszarze w kolejnej siedmiolatce. Dla operatorów istotne znaczenie powinien mieć fakt, iż zdecydowanie większy nacisk położony zostanie najpewniej na stronie popytowej, co oznaczać może mniejsze środki na stronę podażową, czyli budowę infrastruktury. Dlatego też zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń, jak zdaniem ISP powinna wyglądać nowa perspektywa budżetowa UE z punktu widzenia MŚP i ich inwestycji w sieci szerokopasmowe.
KIKE stoi na stanowisku, iż nasz kraj w dalszym ciągu wymaga nakładów w twardą infrastrukturę przesyłową. Zgodnie ze Sprawozdaniem specjalnym “Sieci szerokopasmowe w państwach członkowskich UE” z 2017 roku, pomimo poczynionych postępów nie wszystkie cele strategii „Europa 2020” zostaną osiągnięte w Polsce. Co kluczowe, jesteśmy krajem, ktory zajmuje 3. miejsce od końca w rankignu 28 państw członkowskich pod względem powszechności dostępu do sieci 30 Mb/s – wynosił on 67%, przy założonym celu 100%. Tylko nieco lepiej wygląda sytuacja w odniesieniu do sieci 100 Mb/s – Polska plasuje się tutaj w środku stawki (13%), ale to tylko dlatego, że średnia wynosi zaledwie 16% nasycenia, przy celu Europejskiej Agendy Cyfrowej na poziomie 50%.
Oznacza to, iż w dalszym ciągu pozostaje wiele do zrobienia w obszarze rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej, która wymaga nakładów inwestycyjnych w obliczu stałego rozwoju technologicznego i zwiększania się popytu na usługi, a lokalni operatorzy są tradycyjnie najlepiej przygotowani do tego, aby zaczerniać kolejne “białe plamy”.
Ze strony KIKE w spotkaniu wzięli udział: Piotr Wiąckiewicz i Tomasz Bukowski.