Publikujemy poniżejj komunikat KM POPC ws. IF (Instrumentów Finansowych) planowanych do uruchomienia w III kwartale 2017 r. z przeznaczeniem na inwestycje realizowane przez MŚP.

* * *

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 6 lutego 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (IP POPC) zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która określa warunki wykorzystywania wkładu z Programu wniesionego w związku z wdrażaniem instrumentów finansowych (IF) w ramach osi priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dystrybucja środków UE na rozwój sieci szerokopasmowych w ramach POPC dokonywana była dotychczas w formie dotacji. Wprowadzenie IF zapewni bardziej elastyczny mechanizm wsparcia tego typu projektów, jak również zwiększy dostęp małych i średnich przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej do różnych źródeł i form finansowania inwestycji. Wkład środków UE w POPC na instrumenty finansowe wyniesie 1 mld zł. Kwota ta przeznaczona jest na finansowanie, przede wszystkim, w formie pożyczek. Możliwe będzie również udzielanie poręczeń, gwarancji, instrumentów kapitałowych i quasi kapitałowym. Za wdrożenie instrumentów finansowych w POPC odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego występujący w roli funduszu funduszy. Zadaniem BGK jest m.in. wybór pośredników finansowych, którzy bezpośrednio udzielą wsparcia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Podstawową cechą instrumentów finansowych jest to, że po ich wykorzystaniu odbiorca ostateczny musi zwrócić otrzymane wsparcie. Dzięki temu środki trafiają z powrotem do puli i mogą pomóc kolejnemu beneficjentowi. Wykorzystanie tej formy wsparcia pozwoli na wygenerowanie większej ilości inwestycji w wyniku ponownego obrotu zaangażowanymi w tych instrumentach środkami. Dzięki zastosowaniu instrumentów finansowych zwiększają się również szanse na realizację tych projektów, które do tej pory napotykały na problemy w pozyskiwaniu finansowania w warunkach rynkowych, bądź nie miały możliwości skorzystania z dotacyjnej formy wsparcia. Jednocześnie uprzejmie informuję, że na stronie IZ POPC zostało opublikowane streszczenie Raportu Końcowego dotyczące IF w POPC.
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/32841/POPC_streszczenie_raportu_IF_03022017.pdf

Z poważaniem,
Sekretariat Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Departament Rozwoju Cyfrowego Ministerstwo Rozwoju