W dniu 28 czerwca 2018r. w Warszawie, odbyło się XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. W Zgromadzeniu udział wzięli reprezentanci 42 uprawnionych do głosowania firm członkowskich Izby.

Zgodnie z zaplanowaną agendą, na ZWZC omówiono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017, działalność spółek KIKE Events i KIKE Safe, działalność Komisji Rewizyjnej, plan działań Zarządu na rok 2018 oraz planowany zakres zmian statutu Izby. W trakcie przebiegu ZWZC pan Paweł Paluchowski poinformował o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Izby z przyczyn osobistych a Zarząd Izby zawnioskował o głosowanie w sprawie rozszerzenia składu zarządu o jedną osobę.

Po omówieniu i przedyskutowaniu wszystkich w/w kwestii ostatecznie Zgromadzenie zadecydowało o nierozszerzaniu składu zarządu (czyli o pozostawieniu składu 3 osobowego) oraz podjęło następujące uchwały:

  • o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017,
  • o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności zarządu za rok 2017,
  • o udzieleniu absolutorium za okres 13.06-31.12.2017 obecnym członkom zarządu: Karolowi Skupniowi, Konradowi Baranowskiemu, Mariuszowi Filipiakowi oraz Pawłowi Paluchowskiemu,
  • o udzieleniu absolutorium za okres 1.01-13.06.2017 byłym członkom zarządu: Andrzejowi Owczarkowi, Annie Stec, Łukaszowi Biedrońskiemu i Grzegorzowi Giecko,
  • o udzieleniu absolutorium za okres 13.06-31.12.2017 obecnym członkom Komisji Rewizyjnej: Arkadiuszowi Koćmie, Bogdanowi Kozickiemu i Robertowi Kubicy,
  • o udzieleniu absolutorium za okres 1.01-13.06.2017 byłym członkom Komisji Rewizyjnej: Jackowi Pszczółkowskiemu oraz Arkadiuszowi Koćmie,
  • o zatwierdzeniu wysokości składek członkowskich na niezmienionym poziomie,
  • o zatwierdzeniu Rocznego Planu Wydatków i Wpływów na rok 2018,
  • o upoważnieniu Zarządu do rozpoczęcia prac nad zmianami w statucie Izby.

W toku Zgromadzenia Komisji Wniosków nie zostały przekazane żadne wnioski, w związku z czym Zgromadzenie zostało zamknięte po zrealizowaniu całego planowanego porządku obrad.

Na zakończenie obrad Prezes Karol Skupień w imieniu całego Zarządu Izby wyraził podziękowania dla pana Pawła Paluchowskiego, za jego czas i energię poświęcone dla działań Izby w trakcie pełnienia funkcji członka zarządu oraz za jego liczne pomysły i cenne uwagi dotyczące planowania i realizacji projektów realizowanych przez Izbę. Pan Paweł Paluchowski natomiast zadeklarował swoją gotowość do dalszej współpracy z Izbą w zakresie dotychczas realizowanych projektów.