W dniu 26.10.2017 r. w Katowicach Urząd Komunikacji Elektronicznej we współpracy z CPPC i MR zorganizował dla beneficjentów i wnioskodawców działania 1.1 POPC warsztaty, dotyczące wykorzystania w realizowanych już i planowanych do złożenia projektach istniejącej infrastruktury szerokopasmowej, zwłaszcza sieci RSS. Kwestia wykorzystania istniejącej infrastruktury wynika z Wytycznych UE ws stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (z 2013 roku) oraz z zapisow SzOP POPC. Wynika z nich, że budowa sieci dystrybucyjnych i szkieletowych w inwestycjach POPC możliwa jest wyłącznie w przypadkach, gdy wydatki takie są niezbedne,a przy tym brak jest konieczności/możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury. Zapisy w tym zakresie zawarto też w zasadach kwalifikowalności wydatków (ograniczenie kosztów dzierżawy elementów pasywnych do 10% kosztów projektów, a IRU do 5%).

     Przedstawiciele CPPC i UKE podkreślali, iż niezbędne jest weryfikowanie przez beneficjentów możliwości wykorzystania sieci RSS, także w trakcie realizacji inwestycji. Kształt projektów 1 i 2 naboru 1.1 POPC zakładał pewną elastyczność, np. w zakresie możliwości wymiany do 15% PA podłączanych na danym obszarze. Równocześnie elastyczność ta nakłada na operatorów obowiązek badania poprawy jakości ofert RSS, aby uniknąć dublowania części magistralnych. W latach 2016 i 2015 brak było bowiem korzystnych ofert RSS; sytuacja ta uległa w niektórych regionach zmianie w ostatnich miesiącach, co należy uwzględnić w toku budowy sieci. CPPC będzie bowiem to badać i może odmówić uznania kwalifikowalności kosztów, powielających przebiegi RSS, co może wiązać się z nakładaniem na beneficjentów korekt finansowych wraz z odsetkami.

      Zwracamy więc Waszą uwagę na takie ryzyko. W przypadku zastosowania oferty RSS dopuszczalna jest modyfikacja projektu, wykorzystując do tego celu wspomniane koszty na dzierżawę infrastruktury i IRU. Jednocześnie, z uwagi na atrakcyjniejsze oferty RSS, w nadchodzącym 3 naborze 1.1 POPC trzeba będzie zwracać większą uwagę na aspekt wykorzystania istniejącej infrastruktury i ofert RSS; niestosowanie się do tego wymogu oznaczać będzie konieczność szerokich uzasadnień. W toku rozmów pojawił się też kluczowy problem, związany z dalszym losem RSS po zakończeniu okresów trwałości i ewentualnej ich sprzedaźy innym podmiotom, w tym także dużym telekomom, które łączyć będą (w przeciwieństwie do obecnych RSS) działalności hurtową i detaliczną. Niestety, w chwili obecnej brak jest jednoznacznego stanowiska strony publicznej na taką ewentualność.

W spotkaniu wziął udział Piotr Wiąckiewicz z GRAP KIKE.