W dniu wczorajszym miało miejsce pierwsze spotkanie Komitetu Koordynującego Instrumenty Finansowe POPC. W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele: MR, MC, CPPC, BGK, KIKE oraz PIKE. W przyszłości dołączą ponadto przedstawiciele Pośdredników Finansowych, których wyłoni w II kw. br. BGK. Przypomnijmy – środki przeznaczone zostaną na inwestycje szerokopasmowe (NGA) realizowane przez MŚP, a minimalny poziom pożyczki ustalony został na zaledwie 20 tys. zł tak, by projekty nawet najmniejszych ISP mogły uzyskać finansowanie. Zgodnie z harmonogramem, pierwsze umowy powinny móc zostac podpisane w III kw. 2017 r.

Celem zespołu jest wypracowanie zasad i koordynacja realizacji projektu obejmującego łącznie1,176 mln zł (w tym 996,2 mln zł z funduszy unijnych, a 179,7 mln zł to wkład krajowy, wniesiony ze środków pośredników finansowych). Już w lutym do BGK przekazana została pierwsza transza środków na poziomie 250 mln zł z możliwoscią jej podwojenia w przypadku dużego zainteresowania rynku. 

W pierwszym etapie uruchamiany jest mechanizm pozyczkowy. Trwają jednak równoczesnie prace koncepcyjne nad innymi instrumentami finansowymi, m.in. gwarancjami dla kredytów komercyjnych, których brak raportują zarówno operatorzy, jak i banki poszukujące zabezpieczeń poż yczek udzielanych MŚP (niechętne do przyjmowwania jako zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej ISP).

Projekt uruchomienia IF POPC jest efektem m.in. trwających od końca 2015 r. konsultacji MC i KIKE w kwestii problemów z dostepem do pożyczek przez sektor MŚP – w szczególności w zakresie firm o obrotach kilku mln złotych i podobnej wielkości projetkach inwestycyjnych. Wraz z administracją Izba pracuje nad możliwie szerokim zakresem katalogu kosztów kwalifikowanych i maksymalnym uproszczeniu procedur.

W styczniowym wywiadzie dla RPKOM wiceminister Piotr Woźny m.in. tak mówi o projekcie IF POPC:

Pracujemy nad tym projektem od ponad kilku miesięcy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, które jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa. Chcielibyśmy dążyć do tego, aby udostępnić cały możliwy ich wachlarz, tj. pożyczki, poręczenia i gwarancje oraz inwestycje kapitałowe w udziały/akcje przedsiębiorcy, które po osiągnięciu dojrzałości przez realizowane przezeń projekty byłyby przez niego odkupowane. Co najważniejsze – chcemy doprowadzić do tego, aby na rynku finansowania dłużnego dla małych i średnich przedsiębiorców z sektora telko pojawili się wyspecjalizowani pośrednicy, którzy będą bardzo dobrze znali potrzeby tego sektora oraz rozumieli specyfikę jego funkcjonowania oraz problemy dotykające jego uczestników. Tacy wyspecjalizowani pośrednicy, po podpisaniu umowy z BGK, będą stanowić rodzaj tzw. jednego okienka kredytowego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, skarżącego się do tej pory na brak zrozumienia ich potrzeb po stronie komercyjnych instytucji finansowych.