Nawiązując do interpretacji przepisu art. 139 ustawy Prawo telekomunikacyjne („PT”) przedstawionego przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie („WWPE”) w jej stanowisku adresowanym do Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, warto wskazać jak kształtują się przesłanki współkorzystania z infrastruktury przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Przypomnijmy, że w konkluzji swojego stanowiska WWPE uznało, że udostępnienie innemu podmiotowi infrastruktury budowanej ze środków Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest możliwe i nie będzie naruszało zasady trwałości, o ile wystąpią przesłanki wynikające z art. 139 PT.

Celem art. 139 PT jest umożliwienie w szczególności przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (także jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym działalność telekomunikacyjną) dostępu do nieruchomości (także do budynków) oraz infrastruktury telekomunikacyjnej innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Omawiamy przepis PT ma zatem zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców telekomunikacyjnych (i jednostek samorządu terytorialnego prowadzącym działalaność telekomunikacyjną). Będą oni tworzyli zarówno grupę podmiotów zobowiązanych do udostępniania nieruchomości (w tym budynki) oraz infrastruktury telekomunikacyjnej jak i grupę podmiotów uprawnionych do uzyskania dostępu. Należy zaznaczyć, że kryterium podmiotowe stosowania art. 139 PT odróżnia ten przepis od art. 30 i 33 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, które dotyczą wyłącznie podmiotów nie będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Zakres pojęcia dostępu obejmuje w szczególności, zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 1 PT zakładanie, eksploatację, nadzór i konserwację urządzeń telekomunikacyjnych. Niemniej z racji tego, że jest to wyliczenie jedynie przykładowe dostęp obejmować może wszelkie czynności, które okażą się niezbędne do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej.

Z kolei jako przedmiot dostępu wskazuje się nieruchomości (w tym budynki) oraz infrastrukturę telekomunikacyjną, pozostające w dyspozycji przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Elementami infrastruktury wskazanymi w art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3 PT są instalacja telekomunikacyjna budynku oraz przyłącze telekomunikacyjne. I w tym przypadku mamy do czynienia jedynie z przykładowym wyliczeniem.

Odmiennie kształtują się warunki, od wystąpienia których uzyskanie dostępu jest uzależnione. Otóż uzyskanie dostępu do nieruchomości (w tym budynku) oraz infrastruktury telekomunikacyjnej jest możliwe jeżeli podmiot ubiegający się o dostęp wykaże, że czynności zakładania, eksploatacji, nadzoru i konserwacji urządzeń bez uzyskania dostępu do nieruchomości (infrastruktury) jest niemożliwe lub niecelowe z punktu widzenia planowania przestrzennego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 139 ust. 1 pkt 1 PT). Natomiast należy zaznaczyć, że odmiennie niż w pozostałym zakresie zastosowania art. 139 PT, prezentuje się obowiązek zapewniania dostępu do instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego, dotyczy on przypadków gdy brak jest technicznej możliwości lub opłacalności ekonomicznej w powielaniu takiej infrastruktury (art. 139 ust. 1 pkt 2 PT).

Z kolei przypadki braku możliwości wykorzystania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przypadki braku takich elementów infrastruktury, uzasadniają w myśl art. 139 ust. 1 pkt 3 PT, ich wybudowanie przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

Warunki zapewniania dostępu w zakresie art. 139 PT, przedsiębiorcy telekomunikacyjni ustalają w zawieranej między sobą umowie. W przypadku niedojścia przez strony do porozumienia w terminie 30 dni, na wniosek jednej ze stron Prezes UKE może wydać decyzję o zapewnieniu dostępu do infrastruktury, w której określi szczegółowe warunki rozliczeń z tytułu zapewniania tego dostępu.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888