Przypominamy i zapraszamy na konferencję Sieci Szerokopasmowe, która odbędzie się 26 marca 2014 roku, w Hotelu Soundgarden w Warszawie. Poniżej program spotkania:

Ramowy program konferencji
26 marca 2014r.,
Sound Garden Hotel, Warszawa

9:15 – 10:30 Dyskusja panelowa: Lesson learned – czyli bilans dokonań i czego nauczyła nas perspektywa 2007 – 2013

TEZY:

Warunki konieczne efektywnej realizacji programu rozwoju sieci szerokopasmowej z wykorzystaniem funduszy publicznych na podstawie dotychczasowych doświadczeń:

 • Analiza potrzeb i definicja celów dla programu, określenie jasnych i przejrzystych zasad oraz ram instytucjonalnych, redukcja obszarów niepewności, generujących potencjalne ryzyka dla beneficjentów
 • Analiza możliwych modeli realizacyjnych i wybór najefektywniejszych scenariuszy
 • Postawienie na duże projekty, co niweluje problemy związane z koordynacją
 • Aktualna i dostępna dla wszystkich zainteresowanych informacja na temat istniejących zasobów i warunków dostępu
 • Zaostrzenie kryteriów badania wiarygodności beneficjentów, gwarantujących ciągłość świadczenia usług również po zakończeniu okresu trwałości.
 • Selekcja rozwiązań technologicznych pod kątem „future-proof”
 • Współpraca na poziomie lokalnym i centralnym i szybkie rozwiązywanie problemów

10:30 – 11:45 Dyskusja panelowa: Czy idziemy dobrą drogą, aby efektywnie wykorzystać środki w perspektywie finansowej 2014-2020

TEZY:

 • Przeznaczenie jak największych funduszy na rozwój sieci ostatniej mili w ramach wszystkich dostępnych funduszy – przy założeniu liczby HP (homes passed) jako wskaźnika rezultatu
 • Jak najszybsze określenie zasad wykorzystania funduszy pomocowych, obejmujących kategorie kosztów kwalifikowanych, procent dofinansowania, definicje obszarów interwencji i dopuszczalnych technologii, określenie zasad równego dostępu.
 • Wskazanie operatorów telekomunikacyjnych, jako wyłącznych Beneficjentów funduszy UE na budowę infrastruktury
 • Współpraca beneficjentów i Instytucji Zarządzających: Wprowadzenie określonych reżimów prawno-czasowych w interakcjach beneficjentów i Instytucji Zarządzających na wzór wyłączonych obecnie terminów KPA. Terminowe przekazywanie środków finansowych beneficjentom. .

12:15 – 13:15 Dyskusja panelowa: Działania na rzecz pobudzenia działalności inwestycyjnej operatorów:

TEZY: Konieczne jest systemowe wsparcie dla inwestycji, obniżenie kosztów rozwoju infrastruktury i zmniejszenie postrzeganego ryzyka projektów:

 • Wprowadzenie “nadrzędności” zapisów Megaustawy, opracowanie wykładni do Megaustawy
 • Wprowadzenie obligatoryjnych terminów podejmowania decyzji/udzielania odpowiedzi przez wszystkich interesariuszy w procesie inwestycyjnym.
 • Przegląd i uzupełnienie Map geodezyjnych oraz ich pełna wektoryzacja
 • Zniesienie podatku od nieruchomości w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane / lokowanie sieci w pasach drogi:
  • Ustalenie skróconego trybu postępowania na etapie uzgadniania projektu – określenie zasad lokowania sieci, sprowadzenie procedury uzgodnieniowej do zaopiniowania przebiegu i wydania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • Określenie jednolitych opłat za wykorzystanie prawa drogi w odniesieniu do terenów będących w posiadaniu administracji publicznej, wypracowanie porozumień o bezpłatnym udostępnieniu nieruchomości na czas realizacji inwestycji.
 • Stworzenie mechanizmu refinansowania utraconych przychodów samorządowych przez Skarb Państwa (określonego czasowo i terytorialnie, np. w odniesieniu do obszarów wymagających wsparcia/trwale białych).
 • Gwarancje za odcinki dróg – określenie zasad przejmowania gwarancji w odniesieniu do dróg na których prowadzona jest budowa sieci.
 • Rozwój sieci szerokopasmowych i okablowania wewnątrz budynków – wdrożenie nowych rozwiązań dotyczących publicznych i prywatnych prac z zakresu inżynierii lądowej. Tworzenie korytarzy przesyłowych.
 • Zapewnienie synergii inwestycji między sektorami

13:15 – 14:30 Dyskusja panelowa: 60 min na rzecz edukacji i stymulacji rozwoju popytu

TEZY:

 • Tworzenie SMART Regionów, w których ICT będzie elementem wyposażenia terenu, uruchamianie pilotów w wybranych lokalizacjach i popularyzacja efektów
 • Wskazanie korzyści wynikających z internetu w kontekście wielu możliwych zastosowań, np. poprzez połączenie takich elementów jak: infrastruktura telekomunikacyjna, smart grid i internet rzeczy,
 • Współpraca między sektorami i instytucjami

15:15 – 16:15 Dyskusja panelowa: Jak prowadzić biznes w Internecie, Internet jako narzędzie kreowania gospodarki, praktyczne wdrożenia/doświadczenia e-gov

16:15 – 17:15 Dyskusja panelowa: Regulacje rynku telekomunikacyjnego – zmiany otoczenia rynkowego wpływające na obecne pozycje rynkowe podmiotów,
co w praktyce oznacza wymaganie otwartej sieci

 • Geograficzne podejście do analiz rynku
 • Zapewnienia otwartości sieci przy jednoczesnej konieczności utrzymania wskaźników rezultatu w okresie trwałości projektu
 • Mechanizmy współinwestowania – zapewnienie przejrzystych zasad regulacyjnych
 • Określenie zasad udostępnienia sieci w dokumentach polskich.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie: https://telekomunikacjaimedia.pl/sieci