W końcu 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu wydał kilka wyroków, w których oddalał powództwa dostawcy usług telekomunikacyjnych wniesione w związku z dochodzeniem ulg przyznanych abonentowi w ramach zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Obecne brzmienie art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne (po ostatniej nowelizacji z 16.11.2012 r.) stanowi w końcowym fragmencie tego przepisu, że roszczenie związane z przyznaną abonentowi ulgą, nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe (telefon, modem, router itp.).

Sąd orzekający w omawianych sprawach, w uzasadnieniach wyroków zwrócił uwagę, że choć przeważająca praktyka przedsiębiorców telekomunikacyjnych polega na występowaniu do konsumenta z żądaniem zwrotu równowartości przyznanej ulgi dopiero po rozpoczęciu świadczenia usługi na zasadach promocyjnych („ulgowych”), to niektórzy dostawcy usług telekomunikacyjnych, interpretują pojęcie „przyznanej ulgi” przez pryzmat formalnego zagwarantowania ulgi w umowie, niezależnie od okoliczności rozpoczęcia korzystania z usług na „ulgowych” zasadach.

Kolejno sąd uznał, że także w stanie prawnym z daty podpisania umowy przez pozwanego abonenta (a zatem przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne), nie było podstaw żądania zwrotu ulgi, z której abonent faktycznie nie skorzystał, skoro do wykonania umowy nie doszło. Ulga, nazwana w sprawie „aktywacyjną” faktycznie abonentowi nie została udzielona, skoro do aktywacji usługi ostatecznie z różnych względów nie doszło.

Pełne uzasadnienie wyroków sądu w powyższych sprawach można znaleźć na stronie Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych:

(https://orzeczenia.ms.gov.pl/search/simple/ulga/$N/$N/$N/1)

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888