fbpx

Kategoria: Inne

Gwarancje od BGK na inwestycje i przejęcia

W dniu 5 marca w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się spotkanie zespołu KIKE w składzie Konrad Baranowski, Piotr Wiąckiewicz z dyrektorem Departamentu Gwarancji i Poręczeń BGK panią Haliną Wiśniewską, Agnieszką Matusiak, ekspertem oraz dyrektorem ds. sprzedaży Piotrem Natkańskim . Przedmiotem spotkania było przygotowanie sektora ISP do ubiegania się o kredyt z gwarancją BGK, którego wdrożenie planowane jest na II kwartał 2019. Na chwilę obecną umowy z Bankiem podpisały zrzeszenia banków spółdzielczych: SGB i BPS oraz Alior Bank. Będą one udzielać kredytów na inwestycje szerokopasmowe, kapitał obrotowy lub przejęcia innych operatorów. Gwarancje będą udzielane w schemacie pomocy de minimis, do wysokości 80% kapitału na okres do 20 lat. Pod względem warunków i trybu udzielania Banki nie muszą tworzyć nowych produktów finansowych, lecz mogą wykorzystywać dotychczas obecne w ofercie banków kredyty inwestycyjne i obrotowe, przyznawane na zasadach komercyjnych; liczymy jednakże na to, iż fakt objęcia kredytu gwarancją BGK znacząco uprości procedurę ubiegania się o kredyt, zwłaszcza w obszarze zabezpieczeń (w ramach tzw. mechanizmu transferu korzyści na poziom beneficjenta końcowego). Wydaje się, że szczególnie obiecująca może być współpraca z bankami spółdzielczymi, zrzeszonymi w SGB i BPS. Zasadne byłoby zachęcanie operatorów do zgłaszania popytu na kredyty bankom, działającym na ich terenie, aby zachęcić je do udziału w projekcie. Procedura przystąpienia do projektu została znacząco uproszczona, bank spółdzielczy (zrzeszony) nie musi bowiem podpisywać osobnej umowy z BGK, lecz działa w ramach umowy portfelowej, zawartej ze zrzeszeniem banków spółdzielczych. Przedstawiciele BGK zobowiązali się do przygotowania dla operatorów gotowego pakietu informacji, które przekazać będzie można spółdzielcom, wraz z “mapą drogową” przystąpienia do projektu. Ponadto, jak wspomniano, kredyty objęte gwarancją oferują większą elastyczność, gdyż umożliwiają także finansowanie akwizycji i przejęć międzyoperatorskich.

Ustalenia:

1.  BGK przygotuje informacje na temat gwarancji i procedury, którą KIKE przekaże do operatorów w ramach swoich kanałów komunikacyjnych

2.  BGK zaproponuje BPS i SGB zorganizowanie warsztatów roboczych na których będzie omówiona możliwość finansowania przez Banki Spółdzielcze, z uwzględnieniem możliwości zawiązywania konsorcjów. 

3.  KIKE przygotuje na ww. warsztaty informacje co do potencjalnych możliwości popytowych – skala, obszar geograficzny tak, aby można było zidentyfikować jakie banki działają w tym obszarze

4.  BGK, KIKE we współpracy z ZBP zorganizują spotkanie banków z przedsiębiorcami

5.  BGK potwierdził zainteresowanie udziałem we wszystkich konferencjach dedykowanych sektorowi, w tym w wiosennej Konferencji KIKE, gdzie temat ten będzie omawiany.

UKE – ZAKOŃCZENIE KONSUMENCKICH TESTÓW MECHANIZMU MONITOROWANIA JAKOŚCI INTERNETU

Zakończyły się skierowane do użytkowników testy mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu. Wzięło w nich udział ponad 1600 osób, które wykonały ponad 7500 pomiarów.
Testy były ostatnim etapem przed wdrożeniem bezpłatnego mechanizmu, mającego służyć konsumentom do sprawdzenia prędkości wysyłania i pobierania danych, opóźnienia oraz zmienności opóźnienia usługi stacjonarnego internetu.
Więcej informacji na stronie UKE .

Leasing z gwarancją UE – nowy produkt PKO na MSP

W dniu 11 października w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się konferencja “Leasing ze wsparciem UE korzystnym wsparciem polskiego przedsiębiorcy”. Najważniejszą częścią wydarzenia była prezentacja dotycząca uruchomionego tego samego dnia przez PKO Leasing nowego narzędzia leasingu / pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorców, na realizację którego bank uzyskał 1,5 mld zł z środków europejskich (program COSME 2). 
Jak wspomniano, wsparcie zwrotne udzielane może być na leasing lub pożyczkę na zakup maszyn i urządzeń lub środków transportu ciężkiego (powyżej 3,5 t). W przypadku ISP nie jest zatem możliwe finansowanie inwestycji, jednak interesujące może być złagodzenie zasad oceny zdolności kredytowej, dokonywanej przez bank, właśnie z powodu pokrycia części ryzyka środkami publicznymi. Oznacza to, że istotą produktu niekoniecznie muszą być korzystniejsze warunki umowy, lecz poszerzenie samej możliwości objęcia nim szerszego wachlarza przedsiębiorców. 

PKO Leasing deklaruje stosowanie uproszczonej procedury przyznawania finansowania dla umów do 500 tys zł, przy maksymalnej kwocie leasingu do 1,5 mln zł. Co równie ważne, możliwe jest też finansowanie start-upów oraz znaczące obniżenie wkładu własnego (nawet do zera). 
W przypadku pytań prosimy zwracać się do oddziałów banku lub do Biura KIKE – Izba utrzymuje bliskie kontakty z Krajowym Punktem Kontaktowym Instrumentów Finansowych UE i ze Związkiem Banków Polskich.

Finansowanie przejęć abonentów radiowych z pożyczki szerokopasmowej

W odpowiedzi na pojawiające się zapytania informujemy, że uzyskaliśmy z CPPC (za pośrednictwem BGK) potwierdzenie, iż w ramach pożyczki szerokopasmowej Alior Banku i TISE możliwe jest kwalifikowanie kosztów przejęcia klientów sieci radiowych („gniazdek”) wraz z modernizacją sieci do standardu NGA, czyli przynajmniej 30 MBs. Innymi słowy, finansowanie takich kosztów (tj. akwizycji) jest dopuszczalne pod warunkiem uwzględnienia w budżecie projektu kosztów dalszych prac celem spełnienia warunku brzegowego PO PC, czyli zapewniania dostępu do sieci NGA dla abonentów końcowych.

Stan wdrażania pożyczek szerokopasmowych w Alior Banku

Kolejne spotkanie robocze zespołu KIKE z Alior Bankiem przyniosło nowe ustalenia i podsumowania w zakresie stanu wdrażania pożyczek szerokopasmowych oraz nowości w tym produkcie, a także w uruchomionej w maju pożyczce płynnościowej. Najważniejsza informacja dotyczy dostępnych środków: bank posiada nadal do zagospodarowania pulę ponad 20 mln zł plus dodatkowe środki z podpisanego niedawno aneksu do umowy z BGK. Oznacza to, że możliwe jest realizowanie zarówno mniejszych, jak dużych inwestycji, nawet do 10 mln. Pracownicy Banku zadeklarowali, że podejmą działania zmierzające do uproszczenia procesu przyznawania Pożyczki Inwestycyjnej szczególnie na niższe kwoty tj. np. do 1 mln.Ponadto, w trakcie spotkania przedstawiciele Alior Banku potwierdzili, iż:– finansowanie akwizycji może dotyczyć zarówno przejęcia całego lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych abonentów (co jest szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność);– w przypadku Pożyczki Płynnościowej finansowanie może pokryć nawet 95% kosztów, w przypadku Pożyczki Inwestycyjnej do 90%;– Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa może być przeznaczona na sfinansowanie niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalacja linii kablowych wewnątrz budynków / mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych (w tym w szczególności elementów infrastruktury aktywnej sieci);– Pożyczka Płynnościowa może być przeznaczona także na finansowanie wybranych kosztów działalności firmy (m.in. bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów; dzierżawa infrastruktury technicznej; koszty mediów; wynajem powierzchni biurowej; remont lokalu oraz marketingu);– warunki uzyskania Pożyczki Płynnościowej zostały znacznie uproszczone, a czas na jej przyznanie jest znacznie krótszy, co powinno pozwolić na szybkie sfinansowanie prostych projektów podnoszących jakość oferty dla klientów;– projekty inwestycyjne, które nie uzyskały dotacji z POPC w pełni kwalifikują się do finansowania Pożyczką.Na koniec ustalono, iż – jak miało to miejsce na poprzednich Konferencjach KIKE – także i w listopadzie dostępne będzie dla operatorów stanowisko konsultacyjne Banku.

Spotkanie z BGK ws współpracy z bankami spółdzielczymi

W dniu 5 września przedstawiciele KIKE Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz odbyli kolejne spotkanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tak jak zapowiadano wcześniej, przedmiotem rozmów była promocja współpracy pomiędzy BGK a bankami spółdzielczymi oraz funduszami pożyczkowymi w celu zwiększenia dostępności kredytowania rozwoju ISP.

W sierpniu b.r. BGK wziął udział w pierwszym regionalnym spotkaniu match-makingowym pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a bankami spółdzielczymi. Celem spotkania było przybliżenie przedstawicielom sektora finansowego specyfiki MIŚOTów i zachęcenie ich do udziału w instrumencie pożyczkowym POPC. Na jesień planowane są kolejne spotkania tego typu. Ustalono, iż w następnych spotkaniach wezmą również udział przedstawiciele KIKE.

Planujemy też aktywny udział BGK i wybranych banków spółdzielczych w listopadowej Konferencji KIKE, a także wskazano na zasadność takiego udziału w innych spotkaniach branżowych, takich jak Konferencja Mediakom lub MISOT Meeting.
Zachęcamy lokalnych operatorów do nawiązywania kontaktu z bankami spółdzielczymi, działającymi na ich terenie. W przypadku zainteresowania współpracą bankowcy proszeni są o kontakt z Biurem Rozwoju Instrumentów Finansowych w Departamencie Programów Europejskich BGK. Szczegółowe informacje dostępne będą w biurze KIKE, GRAP lub Zarządzie.

Ponadto, w IV kwartale b.r. planowane jest uruchomienie nowego instrumentu dla MSP – pożyczek z gwarancją BGK. Pożyczki udzielane będą na zasadach komercyjnych, jednak 60% ich wartości poręczane będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, co powinno znacznie ułatwić operatorom spełnienie wymagań banków w zakresie zdolności kredytowej i zabezpieczenia realizacji umowy.

Pożyczki szerokopasmowe: TISE i BGK

W dniach 18 i 19 lipca przedstawiciele KIKE odbyli kolejne konsultacje z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pożyczek szerkompasmowych dla ISP, finansowanych z PO PC. Tym razem odwiedziliśmy TISE oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
Podczas spotkania z TISE omówiono dotychczasowe doświadczenia Towarzystwa w udzielaniu pożyczek. Są one dość pozytywne: na 11 złożonych wniosków podpisano 2 umowy, 3 kolejne są w trakcie negocjacji, a jedynie 3 projekty uzyskały negatywną ocenę. Pozostałe są w trakcie procedowania. W efekcie można stwierdzić, że od lutego TISE sprawnie i efektywnie zarządza powierzonym sobie portfelem, uzyskując w krótkim czasie wysoką skuteczność przyznawania środków pożyczkowych. TISE specjalizuje się w projektach mniejszych, do 2 mln zł; przeciętny czas oceny pojedynczego wniosku trwa do 2 miesięcy. Przypomnijmy, że inwestycje finansowane przez TISE realizowane mogą być do lutego 2020. 
Jeśli chodzi o BGK, to przedmiotem rozmów był udział KIKE w promocji planowanego na jesień b.r. trzeciego przetargu na wybór pośredników finansowych. Opisane powyżej pozytywne doświadczenia z funduszem pożyczkowym, jakim jest TISE, sprawiły, że strona publiczna planuje w szerszym zakresie włączyć w proces udzielania pożyczek instytucje spoza głównego nurtu sektora bankowego, takie jak wspomniane fundusze pożyczkowe czy też banki spółdzielcze. Po wakacjach zorganizowane zostanie kolejne spotkanie mające na celu opracowanie możliwie najatrakcyjniejszych warunków przetargu, tak aby zachęcić je do korzystnej dla obu stron współpracy.

Pożyczka płynnościowa Alior Banku startuje!

Dzięki środkom unijnym Alior Bank udostępnia nowy rodzaj preferencyjnego finansowania firm telekomunikacyjnych z segmentu MŚP – Pożyczkę Szerokopasmową Płynnościową. Milion złotych, nawet na pięć lat, niskie oprocentowanie oraz uproszczone zasady rozliczania pożyczki – to największe atuty nowej oferty.

W dotychczasowej ofercie banku klienci segmentu MŚP mogli skorzystać z Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci szerokopasmowych. Środkami uzyskanymi w ramach Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej można z kolei sfinansować niewielkie prace budowlano-montażowe mające na celu przyłączenie nowych odbiorców do sieci szerokopasmowej lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalację linii kablowych wewnątrz budynków czy mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych. Pożyczkę można przeznaczyć również na pokrycie wybranych kosztów działalności firmy, m.in. na bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów, dzierżawy infrastruktury technicznej, koszty mediów, wynajmu powierzchni biurowej, remontów lokalu, a nawet marketingu. Maksymalna kwota finansowania wynosi 1 mln zł, a okres kredytowania – do 5 lat.

– Alior Bank jest jedynym na rynku bankiem posiadającym ofertę finansowania dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Obie Pożyczki Szerokopasmowe są udzielane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC), współfinansowanego z funduszy UE.  Pożyczka Szerokopasmowa pochodzi w 80% ze środków POPC, a w 20% ze środków Alior Banku. Dzięki temu bank może zaoferować bardzo niskie koszty finansowania – całkowite oprocentowanie Pożyczki Szerokopasmowej w skali roku może wynieść nawet 2,2% (w przypadku skorzystania przez klienta z pomocy de minimis). Opłata prowizyjna dotyczy wyłącznie części Pożyczki finansowanej przez Alior i wynosi jedynie 2%. – mówi Aleksandra Podobińska-Durka, Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych.

Alior Bank uprościł też procedury związane z uzyskaniem tego rodzaju finansowania oraz ograniczył obowiązki związane z dokonywanymi przez klienta zamówieniami. Od maja bieżącego roku firmy korzystające z Pożyczki Szerokopasmowej nie muszą stosować tzw. zasady konkurencyjności.

Przedsiębiorcy z branży telekomunikacyjnej będą mogli skorzystać z nowej oferty Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej od 28 maja br.

Kolejne konsultacje KIKE z Alior Bankiem

W ramach prowadzonej stałej współpracy z Alior Bankiem, mającej na celu poprawienie warunków dostępu do pożyczek szerokopasmowych, 18 maja doszło do kolejnego spotkania z przedstawicielami banku.
Rozmawialiśmy m.in. o:
– ofercie płatności masowych Alior Banku, jej możliwościach technicznych, wymogach dla operatorów oraz stawkach za korzystanie; na spotkaniu obecni byli oprócz przedstawicieli Departamentu ds. Projektów UE także kierownicy komórki zajmującej się obsługą rozliczeń z operatorami,
– koncepcji Dnia Otwartego Pożyczki Szerokopasmowej, który Alior Bank planuje zorganizować 14 czerwca w Warszawie. Informację w tej sprawie (m.in. z formularzem rejestracyjnym) opublikowaliśmy w dniu wczorajszym oraz rozesłaliśmy do Państwa poprzez newsletter,
– szczegółach w zakresie umożliwionego niedawno finansowania przejęć międzyoperatorskich, o czym pisaliśmy w relacji z udziału KIKE w MISOT Meeting w Wiśle 7-9 maja,
– planowanym na czerwiec wdrożeniu tzw pożyczki płynnościowej w kwocie do 1 mln zł na operatora,
– dalszym ujednoliceniu i uproszczeniu dokumentów aplikacyjnych do banku, m.in. w zakresie stworzenia wzoru analizy finansowej.
Kolejne spotkanie monitorujące postęp wdrażania pożyczek szerokopasmowych planowane jest w czerwcu oraz okazji posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego IF PO PC (Warszawa, 30 maja), w którym KIKE weźmie udział.

Obowiązek informacyjny UKE! Ważne – termin 31 marca 2018 r.

Przypominamy, że 31 marca 2018 r. upływa termin na przedłożenie Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych za poprzedni rok obrotowy. Obowiązek ten wynika z art. 7 Prawa telekomunikacyjnego.
Forma przekazania sprawozdania uzależniona jest od uzyskanego w poprzednim roku obrotowym przychodu z działalności telekomunikacyjnej:
1. Jeżeli roczny przychód przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył 4 milionów złotych przedsiębiorca wypełnia formularz F00 dostępny tutaj.
2. Jeżeli roczny przychód przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przekroczył kwotę 4 milionów złotych przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia Prezesowi UKE sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej – formularz F00 dostępny tutaj.
Przedsiębiorca zobowiązany jest przesłać roczne sprawozdanie finansowe – do 30 czerwca 2018 r.
Formularze sprawozdawcze F00, oświadczenia i sprawozdania finansowe powinny być podpisane przez osobę/osoby uprawnione, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) bądź Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do reprezentacji przedsiębiorcy. Jeżeli pod dokumentem podpisuje się pełnomocnik przedsiębiorcy, do dokumentu powinien być dołączony oryginał bądź kopia pełnomocnictwa z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Informacje, wraz z instrukcją wypełniania formularza, dostępne są tutaj
Ponadto, 31 marca 2018 r. upływa termin na przekazanie aktualnych informacji do SIIS o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. Dane powinny przedstawiać stan na dzień 31 grudnia 2017 r.
Źródło: Okablowani.pl

Pożyczka płynnościowa Alior Banku na Konferencji KIKE oraz na konsultacjach z Zarządem Izby

Zapraszamy wszystkich członków Izby do zgłaszania uwag i oczekiwań dotyczących nowego produktu finansowego Alior Banku, czyli “pożyczki płynnościowej”, która ma zostać uruchomiona już w kwietniu. 29 marca Zarząd KIKE spotyka się z przedstawicielami banku, aby skonsultować proponowany kształt tego produktu; naszym celem jest jak najlepsze dopasowanie go do potrzeb przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przypomijmy – pożyczki płynnościowe mają służyć finansowaniu przede wszystkim a) bieżącej działalności firm, b) VATu, c) kosztów niekwalifikowanych 1.1 POPC. Z uwagi na potencjalnie duże znaczenie tego instrumentu zachęcamy wszystkich zaintresowanych do przesyłania swoich propozycji na adres biuro@kike.pl. Przekażamy je partnerom z sektora bankowego; pożyczki płynnościowe zostaną też omówione podczas prezentacji Alior Banku już za 3 tygodnie, podczas XXII Konferencji KIKE.

Finansowanie ISP przez venture capital i private equity

W poniedziałek 12 marca przedstawiciele KIKE spotkali się z koordynatorami Punktu Kontaktowego Instrumentów Finansowych UE w temacie możliwości finansowania sektora MSP przez fundusze venture capital i private equity. Spotkanie było ciągiem dalszym relacji partnerskich, które KIKE prowadzi z sektorem finansowym. Jak wiadomo, dotąd zaangażowanie to dotyczyło przede wszystkim instrumentów zwrotnych (dłużnych), finansowanych z PO Polska Cyfrowa, takich jak pożyczki szerokopasmowe i gwarancje. Teraz jednak, w wyniku m.in. kontaktów nawiązanych na konferencji Krajowej Izby Gospodarczej – Gospodarcze Otwarcie Roku 2018, poszerzono zakres rozmów o kwestię możliwości inwestycji kapitałowych w nowe przedsięwzięcia ISP. Inwestorami mogą być bądź to fundusze venture capital, zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (PSIK) lub PFR Ventures, bądź też fundusze private equity. Te pierwsze, w zależności od strategii inwestycyjnej, interesują się przede wszystkim nowymi projektami o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu, natomiast te drugie angażują środki w przejęcia i buy-outy. Poniedziałkowe spotkanie były pierwszą poważną rozmową na ten temat, jaką podjęto pomiędzy środowiskiem ISP a sektorem kapitałowym, z całą pewnością jednak nie ostatnim – w najbliższym czasie planowane są kolejne rozmowy, na których obie strony przybliżą warunki i oczekiwania współpracy; możliwy jest także udział przedstawicieli PSIK w Konfernecji KIKE i prelekcja nt. zasad i warunków dokonywania inwestycji kapitałowych. Więcej informacji już wkrótce.  W spotkaniu wzięli udział ze strony KIKE: Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz. Dziękujemy za wsparcie w jego organizacji Związkowi Banków Polskich.

Gratuluacje dla Stowarzyszenia e-Południe za zdobycie “Diamentu Forbesa”!

Zarząd Izby KIKE składa gratulacje dla Stowarzyszenia e-Południe za zdobycie tegorocznego “Diamentu Forbesa”. Diament Forbes to nagroda dla dynamicznych firm i organizacji najszybciej zwiększających swoją wartość a jednocześnie wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć, które osiągnęły sukces.
Jest to doskonałe potwierdzenie słuszności hasła “Razem możemy więcej”, propagowanego od wielu lat przez Izbę KIKE a zarazem dowód na bardzo dynamiczny rozwój branży ISP i całego segmentu rynku, na którym wszyscy działamy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w realizacji kolejnych wyzwań.
Więcej o nagrodzie można przeczytać tutaj: http://www.e-poludnie.pl/pl/e-poludnie-wsrod-diamentow-forbsa/
Laureatów tej prestiżowej nagrody będzie można spotkać już za niecały miesiąc na XXII Konferencji KIKE w Warszawie, na stoisku e-Południe/EPIX/INET Group. Zarząd i działacze Stowarzyszenia przedstawią również status obecnych projektów i nowych rozpoczynanych inicjatyw w czasie wystąpienia “Projekty dla MiŚOT” w pierwszym dniu Konferencji KIKE.
Zapraszamy serdecznie!

Konsultacje pożyczek szerokopasmowych z TISE

12 lutego b.r. przedstawiciele KIKE (Konrad Baranowski, Piotr Wiąckiewicz) spotkali się z Zarządem Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE, które w najbliższych dniach podpisze umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie pożyczek szerokopasmowych z instrumentów finansowych PO PC. W ten sposób TISE stanie się drugim, po Alior Banku, pośrednikiem finansowym tego produktu dedykowanego małym i średnim operatorom. Przypomnijmy – w wyniku przetargu zakończonego w listopadzie 2017 Towarzystwo obracać będzie pulą 20 mln zł środków publicznych plus wkład własny. Podobnie jak Alior Bank, kwoty udzielanych pożyczek wahać się będą mogły pomiędzy 20 tys a 10 mln zł. Istotna różnica, która może potencjalnie wpłynąć na dostępność tych środków dla MSP, to fakt że TISE nie jest bankiem, nie obowiązują go zatem tak restrykcyjne przepisy w zakresie oceny zdolności kredytowej jak w dotychczas udzielanych pożyczkach. (Nie oznacza to oczywiście, że ocena wiarygodności finansowej nie będzie wykonywana). Przedmiotem spotkania było przybliżenie specyfiki branży telko nowemu partnerowi oraz wstępne rozeznanie możliwości ewentualnej współpracy celem optymalnego dla obu stron wdrażania pożyczek, tak aby proces ten przebiegał sprawnie i efektywnie. Dalsze ustalenia i spotkania planowane są po podpisaniu umowy pomiędzy TISE a BGK.

Ankieta dot. pomocy de minimis

Szanowni Państwo,
w związku ze współpracą naszej Izby z Ministerstwem Rozwoju prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dot. pomocy de minimis:
https://goo.gl/forms/fsFmgS3vLCIX9RC32
Z góry dziękujemy za wszystkie odpowiedzi.
Zespół KIKE

Firmy oczekujące na przyjęcie

Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: MIKRONET JAROSŁAW WENDERSKI z siedzibą w Chojnicach, ul. Czynu Zbrojnego Kolejarzy 23, rekomendowana przez GIGA KOMPUTER Ilona Skupień ze Zwolenia i HOMUS Sp. z o.o. z Poznania.

Firmy oczekujące na przyjęcie

Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: MONTMAY SP. Z O.O. z siedzibą w Łomży, ul. Sienkiewicza 24, rekomendowana przez  LCS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE oraz CYFROTEL SP. J. MARIUSZ ULIDOWSKI MAREK BŹDZIUCH.

Udział KIKE w rozpowszechnianiu kompetencji cyfrowych

Na początku maja b.r. do izb telekomunikacyjnych dotarło z Ministerstwa Rozwoju zaproszenie do udziału w pracach Grupy Roboczej ds. 3 osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, nakierowanej na budowanie w społeczeństwie kompetencji cyfrowych, w tym zwłaszcza wśród seniorów.
Bezpośrednim powodem zaproszenia operatorów telekomunikacyjnych była koncepcja zapewnienia uczestnikom szkoleń trwającego właśnie naboru II działania 3.1 POPC dostępu do Internetu. Z koncepcją taką zgłosił się do CPPC jeden z operatorów komórkowych. W toku posiedzeń Grupy Roboczej możliwość ta wywołała burzliwą dyskusję, nie tyle w zakresie samej koncepcji zapewnienia seniorom dostępu do sieci, którą ogólnie uznano za słuszną i przydatną, ile transparentności i zgodności udziału przedsiębiorców telco z zasadami rynku regulowanego. W efekcie 16 maja 2017 CPPC skierowało do izb, w tym do KIKE, pismo z zaproszeniem innych operatorów w działaniach na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych. Informacja w tej sprawie została przekazana członkom Izby oraz umieszczona na stronie internetowej.
Kolejnym istotnym tematem omawianym podczas posiedzeń Grupy Roboczej były założenia następnego, trzeciego już konkursu działania 3.1 PO PC, planowanego na lato-jesień b.r. Z prowadzonych rozmów wynika obiecujący kształt naboru z punktu widzenia środowiska ISP. Nie będą one mogły co prawda aplikować jako beneficjenci wsparcia, lecz całkiem możliwy i zasadny wydaje się ich udział czy to za pośrednictwem KIKE, czy też współpracujących organizacji pozarządowych.
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej jako organizacja pozarządowa świetnie wpisuje się bowiem w profil  potencjalnego operatora funduszu udzielającego grantów na realizację szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych. Ewentualna realizacja takiego projektu (dofinansowanego w wys. 97% kosztów kwalifikowalnych) mogłaby być zatem zarówno możliwością wzmocnienia organizacji, jak też i nabycia przez nią nowych kompetencji w sytuacji zmieniających się warunków rynkowych.
Natomiast z punktu widzenia samych ISP możliwe jest
– ubieganie się o mikrogranty za pośrednictwem prowadzonych przez właścicieli firm NGO,
– dostęp do uczestników szkoleń poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy z administracją publiczną celem zapewnienia im dostępu do sieci Internet, a przy tym – wzmocnienia trwałości projektów szkoleniowych.
Kluczową korzyścią z takiego podejścia mogłoby być ukształtowanie nowych segmentów klientów spośród osób, uznawanych dotąd za „wykluczone cyfrowo”, poprawa wizerunku operatorów w środowisku lokalnym w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz pozyskanie nowych kanałów dotarcia do społeczności, zwłaszcza na obszarach wiejskich.  
Błędem byłoby pominięcie opisanych powyżej możliwości, jako że z dotychczasowej praktyki wynika, że najpewniej skorzystają z niej duże telekomy.

Loading

Kategorie wiadomości

Archiwum

PROFILE IZBY KIKE

Bitnami