23 kwietnia odbyło się robocze spotkanie, w czasie którego przedstawiciele KIKE przedstawili w UKE pomysł wsparcia przyszłych inwentaryzacji SIIS opracowanym na zlecenie UKE narzędziem do paszportyzacji sieci budowanych przez MŚP.

Nie jest tajemnicą, iż większość małych i średnich operatorów nie posiada zaawansowanych systemów paszportyzacji (SP) sieci. Potrzeba wdrożenia stosownego oprogramowania wynika przy tym zarówno z faktu stopniowej rozbudowy i komplikacji lokalnych sieci, jak i z obowiązków sprawozdawczych wobec UKE. Opracowanie i udostępnienie systemu pozwalającego na paszportyzację lokalnych sieci i przyszłą rozbudowę oprogramowania o kolejne moduły, stanowiłoby więc zarówno wsparcie operatorów, jak i UKE w procesie gromadzenia danych. SP zapewniałby bowiem możliwość eksportowania danych wymaganych przez UKE i ich bieżącą rozbudowę oraz walidację wraz z realizowanymi inwestycjami i modernizacjami.

SP stałby się dodatkowym (oprócz www i Generatora XML) narzędziem umożliwiającym MŚP realizację obowiązków związanych z SIIS. Pozwalałby na wygenerowanie pliku csv posiadającego wyłącznie dane wymagane przez SIIS – podognie do Generatora XML. Format csv gwarantuje przy tym możliwość kontroli zakresu eksportowanych danych. Oczywiście SP nie byłby narzędziem obowiązkowym. Firmy nadal mogłyby eksportować dane z własnych systemów lub korzystać z obecnych narzędzi.

W czasie spotkania KIKE przekazała wstępne założenia, jakim powinien odpowiadać SP. Pomysł zyskał zainteresowanie UKE. W najbliższych miesiącach prowadzone będę prace majce na celu ocenę możliwych sposobów jego realizacji oraz zasad finansowania. Przyjęto, iż podstawowa funkcjonalność SP pozwalająca na paszportyzację sieci, powinna być nieodpłatna i udostępniona przedsiębiorcom na zasadach podobnych do Płatnika. SP powinien jednak być otwarty na możliwość rozbudowy o moduły własne i komercyjne. Stanowiąc przy tym otwartą platformę do dalszej rozbudowy.