W dniu 2012-12-21 Zarząd KIKE zatwierdził i tym samym udostępnił członkom KIKE wzorzec umowy o dostęp do nieruchomości gruntowej w celu zapewnienia telekomunikacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Wzorce opracowane zostały przez Kancelarię itB Legal Łukasza Bazańskiego.

Aby otrzymać wzorce należy:

1. BYĆ CZŁONKIEM KIKE.
2. Pobrać, wypełnić, podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, a następnie przesłać do Biura KIKE, na adres: 02-765 Warszawa, Al. Wilanowska 7A/32 podpisany w oryginale dokument:
3. Informacyjnie przesłać skan w/w dokumentu na adres biuro@kike.pl – pozwoli to reagować, gdyby dłużej nie wpływał oryginał pocztą.

Biuro prześle wzorce w PDF i TYLKO w PDF w ciągu 2 tygodni od otrzymania korespondencji papierowej. Dlaczego w PDF? Dokumenty nie są gotowymi do zastosowania umowami. Przed ich wdrożeniem w firmach, wymagają zarówno uzupełnienia danych, jak i decyzji co do wykorzystania (lub nie) części klauzul określonych komentarzami i kolorami (szczególnie tych na żółtym tle). Dokumenty należy więc dopracować do własnych potrzeb. Nie zalecamy ich wykorzystania bez uprzedniej analizy. Ani KIKE, ani kancelaria itB Legal nie ponoszą odpowiedzialności za wdrożenie i wykorzystywanie wzorców. Nie będzie też świadczona bezpłatna pomoc prawna w zakresie możliwych modyfikacji, adaptacji, czy wyjaśnień. Oczywiście zainteresowane firmy mogą zawrzeć odpowiednią, pisemną umowę wdrożeniową z itB Legal lub przekazać wzorce własnym prawnikom.

Członkowie KIKE mogą korzystać ze wzorców bezpłatnie! Opracowane na bazie otrzymanych w w/w sposób z Biura KIKE wzorców dokumenty firmowe, powinny jedynie zawierać w stopce (lub jako znak wodny) adnotację o następującej treści:

Wzór modelowej umowy o dostęp do nieruchomości gruntowej w celu zapewnienia telekomunikacji /oświadczenia o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane przygotowany przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej w Warszawie

Wzorców nie wolno wykorzystywać podmiotom trzecim, które nie przesłały do KIKE w/w oświadczenia. Jeśli chcesz skorzystać ze wzorców i jesteś członkiem KIKE – wykonaj w/w proste 3 kroki. Jeśli chcesz skorzystać legalnie ze wzorców lub po prostu doceniasz naszą pracę, a nie jesteś członkiem KIKE – przystąp do Izby – serdecznie zapraszamy!

Prośba o przesłanie oświadczeń wynika z potrzeby:

– opracowania zestawienia statystycznego dot. wykorzystania dokumentów,
– możliwości zbudowania bazy wiedzy z doświadczeń i modyfikacji użytkowników wzorców dla opracowania ewentualnych kolejnych wersji w przyszłości,
– prowadzenia listy podmiotów upoważnionych do wykorzystywania wzorców.

W przypadku nie otrzymania wzorców w terminie 3 tygodni od daty nadania korespondencji prosimy o wysłanie skanu nadania oświadczenia na poczcie polskiej/kurierem na adres biuro@kike.pl.

* * *

Niniejsza informacja dostępna będzie na stałe w menu: O Izbie / Wzorcowe dokumenty KIKE (https://www.kike.com.pl/o-izbie/wzorcowe-dokumenty-kike/)