W dniu 23 listopada 2012 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję określającą nowe warunki udostępniania kanalizacji kablowej Telekomunikacji Polskiej S.A.

„Ramowa Oferta TP o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej” (Oferta ROI) jest skierowana do operatorów telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych uzyskaniem dostępu do kanalizacji kablowej TP. Realizuje ona jeden z celów Prezesa UKE związany z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez wydajne i racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury teletechnicznej.

Zatwierdzona Oferta ROI reguluje w niezbędnym zakresie proces udzielenia dostępu telekomunikacyjnego oraz współpracę stron umowy o dostępie do kanalizacji kablowej. Ponadto, zdaniem Prezesa UKE zatwierdzone zapisy ułatwią współpracę pomiędzy TP a operatorami lub jednostkami samorządu terytorialnego, a także usprawnią i ujednolicą procedury zawierania umów międzyoperatorskich.

Prezes UKE komentując wydaną decyzję wskazała: “W mojej ocenie zapewnienie dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej może ułatwić szybsze powstanie sieci NGN. Wykorzystanie już istniejącej kanalizacji stanowi znaczące obniżenie wydatków na budowę nowych sieci, a także skrócenie czasu realizacji inwestycji“.

Zapewnienie realnego dostępu do kanalizacji kablowej TP jest konieczne dla stworzenia możliwości konkurowania z TP na rynku usług świadczonych użytkownikom końcowym. Zmiana pierwotnego projektu TP na warunki przyjęte w zatwierdzonej przez Prezesa UKE ofercie ROI umożliwi operatorom szybsze i efektywniejsze budowanie własnej sieci z wykorzystaniem kanalizacji kablowej TP, oraz przyłączanie własnej sieci do sieci TP, co ma szczególne znaczenie dla korzystania z usług hurtowych TP.

Do najważniejszych elementów zatwierdzonej Oferty ROI, należą:

1. Opracowanie postanowień Oferty ROI stanowiącej jednocześnie wzór umowy ramowej o dostępie do kanalizacji kablowej oraz opracowanie wzoru umowy szczegółowej.

2. Wprowadzenie do współpracy pomiędzy stronami umowy o dostępie do kanalizacji kablowej możliwości skorzystania z elektronicznej formy komunikacji z TP w postaci Interfejsu Systemu Informatycznego.

3. Usprawnienie procedur określonych w Ofercie ROI, a w szczególności procedur związanych z przygotowaniem poprawnych wniosków o udostępnienie wskazanych we wniosku relacji kanalizacji kablowej.

4. Określenie praw i obowiązków stron umowy o dostępie do kanalizacji kablowej (m. in. zakaz poddzierżawy, procedura udrożnienia kanalizacji kablowej, obowiązek przekazywania informacji o przebiegu kanalizacji kablowej oraz jej dostępności)

5. Wprowadzenie szczególnego rodzaju dostępu do kanalizacji kablowej – DRPU charakteryzującego się długookresową dzierżawą kanalizacji kablowej (od 15 do 25 lat) w celu zapewnienia kwalifikowalności wydatków na kanalizację kablową finansowanych ze środków publicznych.

6. Określenie procedury określającej przebudowę kanalizacji kablowej oraz umożliwiającej wprowadzenie do kanalizacji kablowej kabla telekomunikacyjnego będących własnością wielu podmiotów.

7. Uszczegółowienie postanowień dotyczących nawiązania do kanalizacji kablowej (w tym cen za udostępnienie nawiązania) oraz procedury nadzoru TP nad pracami wykonywanymi w kanalizacji kablowej.

Zatwierdzona przez Prezesa UKE Oferta ROI spełnia aktualne oczekiwania rynku telekomunikacyjnego, jak również powinna przyczynić się do wzrostu inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Decyzja o zatwierdzeniu zmian w ofercie ROI ma istotne znaczenie dla interesu społecznego i dlatego wymaga zapewnienia jej natychmiastowej wykonalności. Dzięki usprawnieniu współpracy międzyoperatorskiej, jak również określeniu przejrzystych zasad udostępniania infrastruktury kablowej TP będzie można szybciej reagować na zapotrzebowanie użytkowników końcowych w zakresie dostarczania usług telekomunikacyjnych – powiedziała Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

* * *

Źródło w tym treść decyzji Prezesa UKE z 23 listopada 2012 r. o zatwierdzeniu oferty ROI oraz treść oferty TP z załącznikami: UKE.gov.pl