W dniu 22 listopada 2012 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (poz. 1289 w Dzienniku Ustaw RP), dalej „Rozporządzenie”. Do wydania aktu wykonawczego w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane zobowiązuje art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Z kolei o konieczności określenia przez właściwego ministra warunków technicznych w zakresie obowiązku wyposażenia budynku w instalację telekomunikacyjną stanowi treść przepisu art. 81 ust. 3 mega ustawy. O obowiązku zapewniania dostępu do usług telekomunikacyjnych, a w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu mowa jest również w art. 5 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo budowlane.

Jakkolwiek przepisy dotychczas obowiązujące również przewidywały obowiązek wyposażenia budynku w instalację telekomunikacyjną, to było to na tyle ogólne wskazanie, że zadośćuczynieniem dla tych obowiązków mogło być wykorzystanie techniki opartej na kablach miedzianych.

Przygotowujące projekt Rozporządzenia Ministerstwo, za cele postawiło sobie wprowadzenie obowiązkowego montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (ale także w budynkach użyteczności publicznej). Ma to zapewnić w szczególności dostęp do szerokopasmowego Internetu, a także umożliwić odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny. Jednocześnie nowe budownictwo ma zapewnić odpowiednie pomieszczenia lub miejsca na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej zaopatrzone w zasilanie elektryczne.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza nowy rozdział 8a w zakresie instalacji telekomunikacyjnej budynku (§ 192a-192f), jednocześnie uchylone zostały przepisy § 191 i § 192. Treść przyjętej nowelizacji nie narzuca konkretnych rozstrzygnięć technicznych dla realizacji budynkowej sieci światłowodowej, pozostawiając możliwość dostosowania najodpowiedniejszych rozwiązań do zaistniałych uwarunkowań.

Wśród przyjętych rozwiązań, Rozporządzenie wprowadza w § 192e pkt 2 pojęcie telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (§ 192e pkt 2 Rozporządzenia). Wśród zadań jakie ma spełniać, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, jest przede wszystkim umiejscowienie zakończenia wszystkich kabli doprowadzonych do mieszkań.

Nowo budowane budynki będą również wyposażone w antenową instalacje zbiorową przeznaczoną do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny oraz satelitarny, te elementy instalacji telekomunikacyjnej będą mogły być również umieszczane na maszcie usytuowanym na dachu budynku. Wymóg jego budowy przewidziany został jednak przede wszystkim z myślą o antenach przedsiębiorców telekomunikacyjnych, świadczących usługi drogą radiową (por. § 192 Rozporządzenia).

Rozporządzenie, które w ocenie Ministerstwa ma być zdecydowanym impulsem dla rozwoju sieci światłowodowych w kraju, wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wydłużenie okresu vacatio legis, uzasadnione jest koniecznością dostosowania przez inwestorów budowlanych planowanych inwestycji do nowych wymogów prawnych.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego specjalizującą się m.in. w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego, a także doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zajmującym się problematyką odrębnej własności włókien światłowodowych.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl