Nie wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni zdają sobie sprawę z obowiązków jakie nakłada na nich ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) w zakresie umożliwienia abonentom przenoszenia przydzielonych numerów telefonów w ramach publicznych sieci telefonicznych. Obowiązki takie wynikają z treści przepisów art. 70 i art. 71 Prawa telekomunikacyjnego. Generalnie rzecz ujmując, pierwszy z nich dotyczy możliwości żądania przez abonenta przeniesienia numeru w ramach istniejącej sieci tego samego operatora w przypadku zmiany przez abonenta miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, drugi zaś przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora w razie zmiany dostawcy zapewniającego przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej.

Pomijając kwestie przyznania abonentom możliwości rozwiązania umów z dotychczasowym dostawcą usług bez zachowania terminów wypowiedzenia, zawarte w treści art. 71a Prawa telekomunikacyjnego, przepisy tej ustawy szczegóły przenoszenia numerów regulują ogólnikowo, odsyłając na podstawie delegacji zawartej w art. 73 do rozporządzenia właściwego ministra.

Do dnia 11 stycznia 2011 roku szczegółowe warunki korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych regulowało ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 czerwca 2009 r. (Dz.U. 2009, nr 97 poz. 810). Od 12 stycznia bieżącego roku, obowiązującym aktem prawnym, który zawiera przedmiotowe kwestie jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 249 poz. 1670) w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych.

Rozporządzenie określa m.in. warunki korzystania przez abonenta publicznej sieci telefonicznej z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru; oraz abonenta będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej operatora z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru w ramach istniejącej sieci tego samego operatora lub do istniejącej sieci innego operatora.

Rozporządzenie przewiduje przede wszystkim:

  • procedurę zmiany przydzielonego numeru (§ 2-5),
  • procedurę przenoszenia numeru przy zmianie lokalizacji (§ 6-9),
  • procedurę przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej (§ 10-14),
  • procedurę wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych (§ 15-22).

Załącznikiem do Rozporządzenia jest wzór oświadczenia abonenta, na podstawie którego może on wykonywać swe uprawnienia, związane z przenoszeniem numerów, a także potwierdzające jego świadomość konsekwencji finansowych rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, w szczególności w zakresie zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w rozwiązanej umowie).

Zgodnie z treścią Rozporządzenia (§ 23), przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie zrealizuje albo realizuje uprawnienia abonenta publicznej sieci telefonicznej do zmiany przydzielonego numeru niezgodnie z przepisami ustawy, rozporządzenia lub wnioskiem abonenta może liczyć się, o ile taki wniosek złoży abonent, z możliwością interwencji w sprawie przez Prezesa UKE, na podstawie art. 192 ust. 1 pkt 5 Prawa telekomunikacyjnego.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego i zajmującym się problematyką zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański
www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158