Ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2010, nr 238 poz. 1578) wprowadzono szereg nowelizacji do ustaw „okołobudżetowych”, w tym związanych z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2011 roku nowych stawek podatku od towarów i usług. Z punktu widzenia ISP najistotniejsza jest zmiana zawarta w art. 21 powyższej ustawy, która nowelizuje ustawę z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym obowiązków informacyjnych operatorów telekomunikacyjnych względem abonentów w razie zmiany warunków umownych, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych.

Ustawa okołobudżetowa, pomimo zastrzeżeń zgłaszanych przez Ministra Spraw Zagranicznych w toku procesu legaislacyjnego w zakresie niezgodności proponowanej treści jej art. 21 z prawem unijnym (z art. 20 ust. 2 tzw. dyrektywy o usłudze powszechnej tj. dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 zmienionej dyrektywą 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 2009 roku) została ostatecznie, po przyjęciu przez Sejm poprawek Senatu, podpisana przez Prezydenta w dniu 13 grudnia 2010 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw numer 238 pod pozycją 1578 w dniu 17 grudnia 2010 roku.

Nowelizacja wprowadza do Prawa telekomunikacyjnego nowy art. 61a, który ma zastosowanie w razie takich zmian warunków umownych, które wynikają wyłącznie ze zmiany stawek podatku od towarów i usług. Jego istota polega na tym, że modyfikuje on obowiązkowy i generalny sposób informowania klientów operatora (dostawcy usług) o zmianie regulaminu lub/i cennika, polegający na dostarczeniu każdemu abonentowi, w drodze pisemnej każdej proponowanej zmiany warunków umownych z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

Począwszy od dnia 17 grudnia 2010 roku, tj. od dnia wejścia w życie zmiany prawa telekomunikacyjnego (zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w art. 47 uchwalonej ustawy „okołobudżetowej”) powyższe obowiązki informacyjne w razie zmian warunków umownych wynikających wyłącznie ze zmiany podatku od towaru i usług można wykonywać poprzez podanie zmian do publicznej wiadomości (czyli np. na stronie internetowej).

Należy jednak pamiętać, że nie wystarczające jest podanie tylko informacji o samej zmianie warunków umownych. Aby skorzystać w pełni z niewątpliwego ułatwienia w zakresie obowiązków informacyjnych, jakie daje nowy art. 61a Prawa telekomunikacyjnego konieczne jest publiczne podanie i poinformowanie także o:

  • terminie wprowadzenia zmian w życie, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków umowy lub cennika uwzględniających tę zmianę;
  • prawie wypowiedzenia umowy przez abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian;
  • o przysługującym dostawcy usług telekomunikacyjnych roszczeniu odszkodowawczym, a także konieczności zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego, w przypadku skorzystania przez abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy.

Nowelizacja zachowuje generalny, miesięczny termin na poinformowanie o zmianach przed ich wprowadzeniem w życie, chyba że publikacja aktu prawnego, z którego wynika zmiana podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie tej stawki (art. 61a ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego w nowym brzmieniu). Taka sytuacja miała miejsce w grudniu minionego roku. Publikacja zmian dotyczących nowych stawek podatku od towarów i usług dla usług telekomunikacyjnych nastąpiła w dniu 17 grudnia 2010 roku, a więc tylko na dwa tygodnie przed wejście w życie zmian.

Ustawa nie precyzuje jednak, czy w takim razie termin ten powinien być skrócony maksymalnie o taką ilość dni jaka upłynęła od dnia publikacji aktu prawnego zmieniającego stawki do dnia wejścia zmian w życie czy wystarczy, że podanie do publicznej wiadomości o zmianach warunków umownych nastąpi np. na dzień poprzedzający ich wprowadzenie przez ISP. Kolejną wątpliwością, jaka może pojawić w toku interpretacji nowego zapisu, to czas do którego możliwe będzie powoływanie się na zmiany warunków umownych wynikających ze zmian VAT-u i korzystanie z art. 61a Prawa telekomunikacyjnego. Dotyczy to zwłaszcza tych dostawców usług, którzy ciężar podniesionego podatku VAT „biorą na siebie”, a tym samym zwalniają się w ogóle z obowiązków informacyjnych, w którymś momencie stwierdzą jednak (np. za 6 lub 12 miesięcy), że dokonają przeszacowania cen i podniosą je o zmienioną kilka miesięcy wcześniej przez ustawodawcę stawkę podatku. Ustawa nie zawiera niestety satysfakcjonującego rozwiązania żadnej z tych wątpliwości.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego i zajmującym się problematyką zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański
www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158