12 stycznia Komisja Europejska uruchomiła pierwsze nabory wniosków w ramach cyfrowej części instrumentu „Łącząc Europę” (CEF Digital). Instrument ten, w którym określono zakres i cele wspieranych przez UE działań niezbędnych do poprawy europejskiej infrastruktury łączności cyfrowej, dysponuje ponad 1 mld euro dofinansowania w latach 2021–2023.
Wspierając inwestycje publiczne i prywatne, CEF Digital przyczyni się do realizacji projektów telekomunikacyjnych ważnych dla całej Wspólnoty oraz do wdrożenia bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury o wysokiej wydajności, w tym sieci 1 Gb/s i 5G. Poprawa europejskiej infrastruktury łączności będzie miała fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia cyfrowej transformacji Europy, jak określono w „Ścieżce do cyfrowej dekady”, oraz dla osiągnięcia celów agendy cyfrowej (wszystkie gospodarstwa domowe w UE podłączone do łączności gigabitowej, a wszystkie zaludnione obszary objęte zasięgiem 5G do 2030).
Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych możliwe jest ubieganie się o granty na opracowanie studiów wykonalności lub realizację prac inwestycyjnych w ramach konsorcjów, składających się z partnerów krajowych lub zagranicznych. Przykładowe nabory dotyczące sieci przewodowych trwające do 22 marca to m.in.:

  • “Wyposażanie sieci szkieletowych w wydajne i bezpieczne infrastruktury DNS” – nabór będzie wspierał wdrażanie rekurencyjnej europejskiej infrastruktury DNS (zwanej dalej DNS4EU) obsługującej tzw. motory wzrostu społeczno-ekonomicznego, użytkowników końcowych Internetu, w tym użytkowników korporacyjnego i indywidualnych oraz oferującej bardzo wysoką niezawodność i ochronę przed globalnymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa.
  • “Sieci szkieletowe dla ogólnoeuropejskiej chmury” – celem tego naboru jest sfinansowanie studiów wykonalności dla wzajemnych połączeń sieci szkieletowych, aby przewidzieć techniczne, prawne i ekonomiczne wymogi stopniowego ustanawiania w pełni zabezpieczonego i wysoce energooszczędnego europejskiego kontinuum obliczeniowego.
  • “Łączność szkieletowa dla cyfrowych globalnych bram” – konkurs będzie wspierał wdrażanie łączności szkieletowej na szlakach w państwach członkowskich, między państwami członkowskimi oraz między UE a państwami trzecimi, w tym na odległych terytoriach.
    Szczegółowa lista wszystkich naborów oraz dokumentacje konkursowe dostępne są na stronie Komisji Europejskiej: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital