W dniu 20 września w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odbyło się kolejne, XIV już posiedzenie Komitetu Monitorujące Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od omówienia stanu wdrażania programu jeśli chodzi o wykonanie ram finansowych oraz wskaźników. Szczególnie interesujący dla ISP nabór 1.1 jest liderem, jeśli chodzi o kontraktowanie środków, a także ich certyfikację (co wynika ze stosowanego modelu zaliczkowego), w związku z czym planuje się przesunięcie do niego dalszych środków z innych osi priorytetowych. Nowe alokacje służyć będą m.in. finansowaniu IV naboru jesienią b.r. oraz nowemu konkursowi dla samorządów na budowę publicznych hotspotów.
Komitet zatwierdził także proponowane przez stronę rządową zmiany w PO PC, polegające m.in. na dostosowaniu do zamierzeń w zakresie podłączeń szkół i działania OSE.
Kolejnym omawianym tematem była kwestia zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1 PO PC, gdzie – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami grup roboczych – usunięto kryteria punktowe, premiujące tzw. doświadczenie w budowie sieci oraz obniżenie wkładu publicznego. Zdaniem KIKE zmiany te wprowadzają nieco większą równowagę szans pomiędzy dużymi operatorami a MIŚOTami i były przez Izbę postulowane od dłuższego czasu. Analogiczne korekty zostaną wprowadzone również w Rozporządzeniu Min. Cyfryzacji dotyczącym budowy sieci szerokopasmowych.
Na koniec przedstawiciel Min. Inwestycji i Rozwoju przedstawił aktualny stan prac nad nowym okresem budżetowym 2021-27. W październiku planowane są kolejne spotkania dedykowanej temu obszarowi grupy roboczej.