W dniu 20 czerwca w Warszawie odbyły się warsztaty UKE “Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów”, skierowane do firm uczestniczących w naborach 1.1 PO PC. Na warsztatach obecni byli, z racji znaczenia poruszanych zagadnień dla realizacji projektów szerokopasmowych, przedstawiciele KIKE oraz wielu zrzeszonych w Izbie operatorów.

Szkolenie podzielono na 2 części. W pierwszej części omawiano kwestie formalno-prawne związane z realizacją projektów w kontekście inwentaryzacji infrastruktury prowadzonej przez UKE oraz obowiązkami, wynikającymi z umów o dofinansowanie. Przedstawiciele UKE podkreślali ponownie problemy wynikające z duplikowania się sieci w sytuacji istnienia bądź pojawiania się na terenie inwestycji nowych inwestycji, a w konsekwencji – zaczerniania białych plam, udostępnionych w konkursie. Zgodnie z wytycznymi UE w zakresie pomocy państwa na budowę sieci NGA, punkty takie powinny być zdaniem UKE zastępowane przez operatorów na inne HP, zgodnie zresztą z możliwością wskazaną w umowie o dofinansowanie (do 15% PA może podlegać wymianie bez aneksowania umowy).

W chwili obecnej zaczernionych zostało ok 70 tysięcy PA, udostępnionych w naborze II działania 1.1, co oznacza nawet do kilku tysięcy PA na poszczególnych obszarach. Informacje o zaczernionych PA uzyskać można w wyszukiwarce UKE, szczególnie pomocna zdaniem urzędników powinna tu być możliwość generowania raportów o popycie na usługi dla poziomu regionu, powiatu czy gminy.

W dalszej częsci szkolenia dyrektor Eliza Pogorzelska z CPPC omówiła obowiązki beneficjentów w zakresie rozliczeń, w tym wydatkowania zaliczek, przy szczególnym nacisku na zagrożenia dla operatorów wynikające z postępowania sprzecznego z art. 2017 Ustawy o finansowach publicznych, tj. niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych. Zwrócono też uwagę na obowiązki w zakresie kontroli zgodności wydatków z PZP oraz zasadami kwalifikowalności oraz obowiązki sprawozdawcze. Omówiono także zasady rozliczania wydatków w poprawny i nie budzący wątpliwości sposób. W nawiązaniu do poruszonej wcześniej kwestii “wymiany” zaczernionych PA pani dyrektor stwierdziła, iż z punktu widzenia CPPC istotniejsze jest realizowanie projektów zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie, a więc i wywiązanie się z zadeklarowanych do osiągnięcia wskaźników. Oznacza to, iż ewentualna wymiana PA nie będzie obowiązkowa dla beneficjentów i każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie.

Po przerwie warsztaty dotyczyły przede wszystkim kwestii technicznych, a więc wymogów konkursowych w zakresie standardów podłączania szkół, zapewnienia dostępu hurtowego oraz standardów NGA dla gospodarstw domowych. Prezentacje prowadzili pracownicy Instytutu Łączności; szczególne kontrowersje wzbudziła tutaj kwestia uznaniowej interpretacji pewnych zapisów konkursowych przez IŁ oraz operatora OSE, sprzeczna zdaniem wielu ISP z zasadami określonymi w konkursie i niekorzystna dla beneficjentów. KIKE będzie wyjaśniać te kwestie w toku dalszych konsultacji.

Materiały z warsztatów dostępne będą na stronie UKE.