W wyniku konsultacji prowadzonych po naszej XIX Konferencji KIKE odnośnie definicji zasięgów, UKE opublikowało nowę instrukcję użytkownika do SIIS.

Przypomnę problem. Przynajmniej częśc operatorów przyjmowała, iż brzmienie definicji powoduje, iż można raportować tylko te nieruchomości, na terenie których zlokalizowane jest przyłącze lub słupa albo mikrokanalizacja doprowadzona jest do granic danej nieruchomości. Dyskusyjne na tym gruncie było więc zgłaszanie nie podłączonych nieruchomości znajdujących się np. w zasięgu sieci zbudowanej na podbudowanie słupowej umieszczonej w pasie drogowwym, a nie na nieruchomości abonenta. Analogiczne problemy mogły dotyczyć przykładów kanalizacji zlokalizowanej w pasie drogowym, czy sytuacji w której np. między kanalizacją/słupami, a nieruchomością abonencką jest np. pas gminny na którym znajduje się chodnik, rów, ścieżka rowerowa, etc. W efekcie w raportach do SIIS mogą przynajmniej przez częśc rynku nie być zgłaszane tzw. “Zasięgi potencjalne”, czyli nieruchomości nie podłączone na dzień sporządzania raportu, ale możliwe do podłączenia niezwłocznie po otrzmaniu zamówienia od zaintersowanego klienta.

W toku konsultacji przyjęto, iż określenie “przy posesji” obecne w definicji nie oznacza “bezpośrednio na granicy nieruchomości” i celem wyjaśnienia problemu doprecyzowano na str. 88 w instrukcji co nastepuje:

4. W formularzu “Zakończenia sieci i usługi”, jako budynki objęte zasięgiem sieci (adresy budynków) można wykazać, gdy:
– istnieje infrastruktura dostępowa (np. słup, studnia telekomunikacyjna, słupek dostępowy, mufa, mufoprzełącznica) przy posesji), przygotowana do niezwłocznego podłączenia zadeklarowanego/zadeklarowanych budynku/budynków, przy czym wspomniana infrastruktura dostępowa znajduje się bezpośrednio przy posesji z deklarowanym budynkiem lub nie dalej niż przy posesji sąsiedniej,
– istnieje skrzynka rozdzielcza wewnątrz budynku,
– istnieje skrzynka na budynku.

Pełna treść instrukcji dostępna jest pod poniższym linkiem:
httpss://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help-files/SIIS_Instrukcja_Uzytkownika_FORM_5_63_STYCZEN_2017_v1.pdf

Jak już wspominano wyżej, na stronie 88 została zmieniona definicja budynków objętych zasięgiem sieci, co pozwoli raportować nie tylko budynki do których wykonane są przyłącza, ale również (z pewnymi ograniczeniami) potencjalny zasięg.