23 czerwca w siedzibie KIKE odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowym składzie. W programie posiedzenia znalazły się m.in. ukonstytuowanie Zarządu w nowym składzie, wybór wiceprezesa Zarządu i dyrektora Biura Izby, zapoznanie się nowych Członków Zarządu z pracą Izby, jej zadaniami i obowiązkami, a także podział obowiązków oraz kilka punktów związanych z funkcjonowaniem organizacji w przyszłości.
 
Na posiedzeniu Zarządu obecni byli wszyscy członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także prezes KIKE Events.
 
Zarząd został ukonstytuowany w następującym składzie :
• Piotr Marciniak – Prezes Zarządu
• Andrzej Owczarek – Wiceprezes Zarządu
• Anna Stec – Członek Zarządu, Dyrektor Biura Izby
• Łukasz Biedroński – Członek Zarządu
• Grzegorz Giecko – Członek Zarządu
• Radosław Kojdecki – Członek Zarządu
 
Poza Członkami Zarządu w pracę Izby zaangażowani są etatowi pracownicy Izby oraz KIKE Events w biurze w Warszawie:
– Małgorzata Osińska,
– Sylwia Jagielska,
– Klaudia Latosik
– Iga Kolinko
– Agnieszka Kuźnicka
oraz w ramach działającego w Tychach biura KIKE Events Adam Raszka i Mariusz Waniczek. 
 
Ze względu na fakt, iż Iga Kolinko i Agnieszka Kuźnicka wkrótce opuszczą zespół KIKE, zdecydowano o naborze w ich miejsce dwóch pracowników do biura w Warszawie oraz jednego pracownika do biura KIKE Events w Tychach. Zachęcamy do przesyłania tej informacji potencjalnym kandydatom na te stanowiska.
 
Omówiono kilka spraw technicznych (m.in. funkcjonowanie systemów informatycznych) a także zapoznano nowych członków Zarządu z pracami Grup Roboczych:
– GRAP – Grupa Robocza do spraw kontaktów z Administracją Publiczną 
– GRTV – Grupa Robocza do spraw TV
Nowi członkowie Zarządu zwrócili uwagę na małą wiedzę w środowisku (nie tylko członków KIKE) o działaniach Grup Roboczych a w szczególności o osiągniętych sukcesach, które jak się okazuje są spore. Zdecydowano o poprawieniu w przyszłości sposobu komunikowania o działaniach, próbie wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu oraz uproszczeniu formy. Szczegóły będą omawiane na następnym posiedzeniu Zarządu.
 
Zaprezentowane na Zarządzie sprawozdanie z realizacji budżetu do końca maja 2016 wykazuje 32,67% realizacji. Ostrożna polityka wydatków związana jest przede wszystkim z zaległościami w uiszczaniu składek przez niektórych z Członków Izby a realizacja budżetu jest na bezpiecznym poziomie, nawet przy uwzględnieniu tych zaległości. Wywołana „burza mózgów” wyłoniła kilka ciekawych pomysłów na próbę poprawy ściągalności składek. Czy będą one skuteczne? Okaże się za kilka miesięcy.
 
Na posiedzeniu Zarządu najwięcej emocji wzbudziło funkcjonowanie Izby jako organizacji wśród innych podmiotów realizujących zbliżone cele, z którymi KIKE współpracuje lub powinna współpracować. W szczególności dyskusja objęła współpracę z następującymi podmiotami:
– Fundacją „Niezłomni”
– Komitetem Monitorującym POPC
– E-Południem i innymi podmiotami współpracującymi w ramach projektu „Tanie Łącze”
– V4ICT
Podjęto kilka uchwał związanych ze sposobem reprezentowania Izby wobec powyższych podmiotów. Po wielu dyskusjach wszyscy doszli do konsensusu polegającego na skupieniu wszelkich sił i działań na wypracowaniu modelu dobrej współpracy (a nie konkurencji) z wszystkimi podmiotami działającymi dla dobra rynku reprezentowanego przez Członków KIKE. Rozdzielono zadania i w ciągu kilku najbliższych miesięcy należy się spodziewać efektów.
 
Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo początkowo wielu rozbieżności w tematach postawionych na posiedzeniu Zarządu oraz gorącej (w przenośni i dosłownie) atmosfery, wszyscy członkowie Zarządu osiągnęli ostatecznie porozumienie i każda uchwała została podjęta jednomyślnie. Oby tak dalej! Następne posiedzenie Zarządu za około miesiąc.
Zachęcamy wszystkich Członków Izby do zgłaszania na adres biuro@kike.pl wszelkich uwag i pomysłów co do funkcjonowania KIKE.

Autor: Radosław Kojdecki