W życie weszło rozporządzenie w sprawie wysokości kalkulacji opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, obniżające stawki dla infrastruktury telekomunikacyjnej.

Roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w poprzek drogi ustalona w na poziomie 20 zł. W przypadku gdy urządzenia lokalizowane są wzdłuż drogi stawki wahają się od 2 do 12 zł w zależności od tego czy są w jezdni czy poza jezdnią oraz czy zostaly zlokalizowane w terenie zabudowanym czy poza nim.

Natomiast za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustalono roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 20 zł.

Rozporządzenie zmienia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r., poprzez wykreślenie § 6 o brzmieniu „Przepisy § 5 stosuje się w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej, przewidzianej w tym przepisie, z rynkiem wewnętrznym.”.

W chwili obecnej będzie więc możliwe zastosowanie dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, umieszczonych w pasie drogowym dróg krajowych, odrębnych stawek opłat, niższych od stawek za zajęcie pasa przez inne urządzenia. Do dnia 4 stycznia 2014 r., zastosowanie tych stawek było możliwe tylko po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej. W chwili obecnej zastosowanie stawek jest niezależne od decyzji Komisji Europejskiej.

Zmiana Rozporządzenia pozwoli na praktyczne zastosowanie obniżonych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, co przyczyni się do zwiększenia liczby inwestycji.

Źródło: Dziennik Ustaw

https://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/nizsze-stawki-za-zajecie-pasa-drogowego-ktorych-zarzadca-jest-gddkia.html