W ramach GRAP dla członków KIKE przygotowywane jest opracowanie dotyczące wybranych obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego i przechowywania danych.

Celem publikacji jest przedstawienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, zrzeszonym w KIKE, głównych zagadnień dotyczących ich obowiązków o charakterze publicznoprawnym tj. obowiązków w zakresie konieczności realizacji i zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w zakresie przechowywania danych, w tym informacji niejawnych.


Podstawę prawną dla przygotowywanego opracowania stanowią przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, także w brzmieniu przyjętym ostatnią nowelizacją z roku 2012. Ponadto, opracowanie oparte jest na omówieniu odrębnych ustaw i aktów wykonawczych, które mają zastosowanie w ramach wykonywania działalności telekomunikacyjnej.

Opracowanie w założeniu posłużyć ma przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, zrzeszonym w KIKE, w prawidłowej realizacji zadań jakie ustawodawca wiąże z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw oraz wykorzystaniem specjalistycznej infrastruktury dla wykonywania szeroko rozumianych obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Z uwagi na objętość zagadnień, zostaną w nim zawarte podstawowe informacje i uwarunkowania prawne dotyczące przedmiotowej materii, które powinny zostać, co do zasady, uwzględnione w toku prowadzonej działalności telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem zastosowania specyficznych okoliczności prawnych i faktycznych danego przypadku.

Po przyjęciu gotowego już projektu w ramach GRAP, opracowanie z założenia zostanie skierowane (najpewniej w ciągu najbliższych dni) do wspólnych konsultacji z UKE, a po wypracowaniu kompromisowego stanowiska i finalnej wersji dokumentu udostępnione członkom Izby na zasadach analogicznych jak uprzednio wzorce umowne.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888