Realizacja inwestycji polegająca na zaprojektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych może być prowadzona co najmniej na kilka sposobów. Na ogół inwestorzy dzielą system realizacji projektu pomiędzy dwa podmioty gospodarcze, gdzie jeden odpowiada za zaprojektowanie sieci, a inny za jej wykonanie (generalny wykonawca). Nie wykluczone i często spotykane w praktyce są także sytuacje, gdzie realizacja inwestycji od jej zaprojektowania, poprzez uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości na cele budowlane i budowa powierzone są jednemu podmiotowi.

Umowy o prace projektowe

Na podstawie pierwszej z umów- umowy o prace projektowe wybrany podmiot (biuro projektowe) zobowiązuje się do wykonania przewidzianej w niej dokumentacji projektowej sieci, zgodne z wymaganiami inwestora, normami technicznymi i powszechnie obwiązującymi przepisami regulującymi przedmiotowe kwestie. Na ogół umowa o prace projektowe uwzględnia również ze strony biura projektowego występowanie w imieniu inwestora do właściwego organu o wydanie pozwoleń na budowę, a także nadzór autorski nad realizowanymi pracami, a czasami także uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości na zaprojektowanym obszarze.

Umowy o roboty budowlane

Po zaprojektowaniu (i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, lub dokonaniu odpowiednich zgłoszeń jeśli pozwolenie wymagana nie jest), kolejnym etapem procesu inwestycyjnego budowy sieci jest przystąpienie do jej fizycznej realizacji na podstawie umowy o roboty budowlane. Opiera się ona na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę i projektów, które zostały sporządzone przez projektantów i wykonawca zobowiązany jest jedynie do wykonania robót zgodnie z projektem.

Projektuj i buduj

Coraz popularniejszym na rynku staje się również budowa sieci w systemie „Projektuj i Buduj” („Zaprojektuj i Zbuduj”), gdzie generalny wykonawca podejmuje się zarówno zaprojektowania, jak również kompleksowej realizacji inwestycji, w tym uzyskania tytułów prawnych do nieruchomości oraz jej budowy.

Sposoby określania wynagrodzenia

W zakresie reżimu finansowego budowy, strony mogą określić wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywalnych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe) np. za odcinek 1 m/km zaprojektowanej i wybudowanej sieci. Inną podstawą płatności jest kwota ryczałtowa wynagrodzenia, czyli z góry założona przez obie strony kwota, którą inwestor będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie projektów/budowy. W przypadku budowy sieci w modelu „Projektuj i Buduj” możliwym jest też negocjowanie mieszanej formy rozliczenia wynagrodzenia np. ryczałtowe za prace projektowe a kosztorysowe w odniesieniu do robót budowalnych.

Tytuły prawne do nieruchomości na cele budowlane

Jednym z najistotniejszych problemów, które pojawiają się w praktyce i powinny znaleźć odpowiednie uregulowanie w umowie o prace projektowe lub w umowie w systemie „Projektuj i Buduj” jest rozstrzygnięcie kwestii związanych z uzyskaniem tytułów prawnych do nieruchomości na cele budowlane i otrzymaniem zgód właścicieli na wejście na grunty, przez które przebiegać będzie sieć (przy założeniu, że wykonawca/projektant jest zobowiązany do ich pozyskania na rzecz inwestora). W kompetencji wykonawcy/projektanta będzie wówczas prowadzenie negocjacji z właścicielami/dysponentami nieruchomości, najczęściej odbywać się to będzie na podstawie udzielonego przez inwestora pełnomocnictwa i polegało będzie na otrzymaniu od właścicieli zgód na wykonanie robót budowlanych. Zgody te powinny mieć formę umów cywilnoprawnych, wśród których najkorzystniejsze będą zawarte w formie aktu notarialnego nieodpłatne służebności przesyłu oraz umowy dostępowe na podstawie przepisu art. 33 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Umowy powinny również zapewniać przedsiębiorcy będącemu właścicielem sieci, nieograniczony dostęp do nieruchomości, przez który przebiegać ma sieć.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888