Wśród obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych określonych w Dziale VIII ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), dalej „PT”, zatytułowanym „Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego”, ustawodawca przewiduje stworzenie reguł w zakresie postępowania przedsiębiorcy w przypadkach tzw. sytuacji szczególnych zagrożeń (art. 176a ust. 2 PT). W tym celu nakłada obowiązek posiadania aktualnego i uzgodnionego planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Pod pojęciem sytuacji szczególnych zagrożeń mieszczą się zgodnie z przepisem art. 176a ust. 1 sytuacje kryzysowe, stany nadzwyczajne i bezpośrednie zagrożenie dla infrastruktury przedsiębiorcy. Definicja została oparta na pojęciach funkcjonujących w ustawach o stanach nadzwyczajnych i uwzględnia również sytuacje związane z awariami technicznymi i uszkodzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcy.

Procedury postępowania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego umożliwiają utrzymanie lub odtworzenie świadczenia usług telekomunikacyjnych przede wszystkim organom koordynującym działania ratownicze i służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy oraz innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w następnej kolejności pozostałym użytkownikom. Dzięki planowi działań przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie mógł w sposób niezwłoczny przystąpić do usunięcia zagrożenia, ochrony swoich pracowników i mienia przedsiębiorstwa (w szczególności ochrony swojej infrastruktury telekomunikacyjnej), a następnie sprawnego usunięcia skutków wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia.

Szczegółowy tryb sporządzenia planu oraz jego okresowej aktualizacji określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. 2010, Nr 15, poz. 77), dalej „Rozporządzenie”. Zgodnie z § 3 ust. 1. Rozporządzenia, przedsiębiorca sporządza plan, co do zasady dla obszaru wykonywania działalności telekomunikacyjnej, określonego we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z tym zastrzeżeniem, że sporządza on plan dla faktycznego obszaru wykonywania działalności w przypadku, gdy obszar ten jest mniejszy od określonego we wniosku do rejestru. Stąd w zależności od rozmiaru prowadzonej działalności na przedsiębiorcy spoczywać będzie obowiązek sporządzenia:

1) planu lokalnego (obszar mieszczący się w granicach administracyjnych powiatu),

2) rejonowego (obszar przekraczający granice administracyjne powiatu), lub

3) ogólnego (dla obszaru kraju).

Sporządzenie planu wymaga m.in. uzgodnienia jego poszczególnych części z odpowiednimi organami wskazanymi w Rozporządzeniu (np. w przypadku planu rejonowego będzie to minister właściwy ds. łączności- Minister Administracji i Cyfryzacji, właściwy wojewoda oraz Prezes UKE), na podstawie wcześniej uzyskanych danych i wskazówek od tych organów.

Przepis § 12 ust. 1. powołanego Rozporządzenia przewiduje, iż przedsiębiorca telekomunikacyjny sporządza plan w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych lub dostarczenia sieci telekomunikacyjnej. Punkt 10 art. 209 ust. 1 PT sankcjonuje karą pieniężną niewypełnienie lub nienależyte wypełnienie obowiązków lub zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydawanych na jej podstawie. Niezależnie od kary pieniężnej Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcje kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, karę pieniężną w wysokości do 300 % jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (art. 210 ust. 2 PT).

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego specjalizującą się m.in. w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego, a także doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zajmującym się problematyką odrębnej własności włókien światłowodowych.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl