Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poddaje konsultacjom środowiskowym projekt Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym.

Przedstawiony dziś projekt jest wynikiem inicjatywy Prezesa UKE polegającej na współpracy regulatora z zainteresowanymi podmiotami działającymi na rynku usług telekomunikacyjnych w celu wypracowania wymagań w zakresie zapewnienia użytkownikom przejrzystej informacji o jakości i dostępności świadczonych usług telekomunikacyjnych.

Załączony projekt Memorandum zawiera już cześć uwag zgłoszonych przez zainteresowane strony na wcześniejszym etapie konsultacji.

Przedmiotem prac w ramach Memorandum będzie wspólne ustalenie przez Prezesa UKE i pozostałych sygnatariuszy:

  • wykazu i definicji, wskaźników jakości usług, które będą publikowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
  • metodologii dokonywania obiektywnego pomiaru wskaźników jakości;
  • trybu oraz formy informowania o wskaźnikach jakości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych (m.in. w ofertach, umowach, czy w inny dostępny powszechnie sposób).

Sygnatariuszami Memorandum mogą być przedstawiciele administracji publicznej, organizacje pozarządowe, izby i zrzeszenia gospodarcze oraz przedsiębiorcy świadczący publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne, jak i organizacje konsumenckie.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do zgłaszania opinii i uwag do niniejszego projektu Memorandum w terminie do dnia 28 września br. na adresy: a.miklinski@uke.gov.pl oraz m.podolska@uke.gov.pl