3 lutego w UKE odbyło się spotkanie Rady ds. Inwentaryzacji, które podsumowało przygotowania do kolejnej inwentaryzacji SIIS – ver 2.

Inwentaryzacja rozpocznie się 16.02.2012 r. od której to daty operatorzy otrzymają wezwania wraz z tokenami niezbędnymi do założenia w portalu SIIS konta administratora. Począwszy od dnia otrzymania tokena liczony będzie termin 30 dni na przekazanie danych wymaganych inwentaryzacją. Po upływie 30 dni portal SIIS zablokuje możliwość wprowadzania danych. Można tylko bedzie pobrać dane archiwalne.

Dotychczasowe dane do logowania do SIIS ver 1 nie są aktywne. Ewentualne zagubienie tokena skutkować będzie koneicznością wygenerowania nowego w delegaturze UKE przez osobę umocowaną do jego otrzymania.

SIIS v2 pozwoli na pobranie (tzw. eksport) danych przesłanych w pierwszej inwentaryzacji oraz ich ponowne wgranie po aktualizacji.

Możliwe są 3 sposoby przekazania danych:

  1. Przez portal www edytując i dodając rekordy.
  2. Wgrywając do portalu SIIS gotowy plik xml przygotowany we własnym programie eksportującym lub Generatorze XML (aplikacja oparta na Excelu dla małych i średnich operatorów).
  3. Przesłanie danych w formie pliku XML na płycie CD (w ostateczności).

Więcej danych wraz z roboczymi notatkami ze spotkania dostepnych jest dla członków Izby na Forum KIKE w sekcji GRAPu.