W dniu 25 marca 2011 roku uchwalona została ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), która w zasadniczej części wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku. Ustawa nowelizuje szereg aktów prawnych, w tym przepisy kodeksu spółek handlowych. Dla ISP, którzy do tej pory prowadzą indywidualną działalność gospodarczą atrakcyjne wydają się być nowe przepisy, które pozwolą im na przekształcenie ich działalności w jednoosobową spółkę kapitałową tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

Dotychczas obowiązujące przepisy kodeksu spółek handlowych stwarzały możliwość rekonfiguracji wszystkich form prawnych spółek-zarówno osobowych jak i kapitałowych (dodatkowo również przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową) w inne spółki. Brakowało jednak podstaw do przekształcenia jednoosobowej, indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę. Dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy do tej pory nie zdecydowali się na prowadzenie działalności w spółce z innymi osobami, względnie w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, najwłaściwsze i relatywnie najprostsze będzie przekształcenie i funkcjonowanie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a to z uwagi na mniej skomplikowaną formę działalności w porównaniu ze spółką akcyjną.

Niewątpliwą zaletą, w odróżnieniu od założenia nowej spółki, przekształcenia dotychczasowej działalności, szczególnie dla ISP działających od dłuższego czasu, których marka na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych jest dobrze znana, jest generalne przejście na przekształconą spółkę z o.o. praw i obowiązków dotychczasowego przedsiębiorcy, w tym wynikających z zawartych umów (także z abonentami), decyzji administracyjnych (w szczególności zezwoleń, koncesji, ulg), chyba że ustawa szczególna lub decyzja o ich udzieleniu stanowią inaczej. Zgodnie z nowymi przepisami nie dojdzie jednak do sukcesji przyznanych przedsiębiorcy ulg podatkowych.

Przedsiębiorcy zainteresowani przekształceniem będą musieli jednak wykonać szereg czynności, które w znacznej części znane i stosowane były przy przekształcaniu spółek. Do najistotniejszych można zaliczyć:

  • sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy (w formie aktu notarialnego), zaopiniowanego przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności,
  • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy (w formie aktu notarialnego), wskazując w nim typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca, wysokość kapitału zakładowego (minimum 5.000 zł w przypadku spółki z o.o.), nazwiska i imiona członków zarządu spółki,
  • powołanie członków organów spółki przekształconej (w sp. z o.o. będą to obligatoryjnie zarząd a fakultatywnie można ustanowić radę nadzorczą bądź komisję rewizyjną),
  • zawarcie umowy spółki (w formie aktu notarialnego),
  • dokonanie w rejestrze KRS wpisu spółki oraz wykreślenie dotychczasowego przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Znowelizowane przepisy przewidują ścisłą współpracę sądu rejestrowego oraz właściwego organu ewidencyjnego w zakresie wpisu i wykreślenia dotychczasowego przedsiębiorcy. Sąd rejestrowy z urzędu ma przesłać organowi ewidencyjnemu postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców, na którego podstawie organ ewidencyjny wykreśla z urzędu dotychczasowego przedsiębiorcę.

Od 1 lipca 2011 wejdą w życie także zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.), które dotyczą m.in. opłat za rejestrację i dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja będzie dotyczyła zarówno przedsiębiorców, którzy będą rejestrować przekształcenie ich działalności w spółkę, ale także wpisu spółek zawiązywanych na zasadach ogólnych. Zmiana ma doniosłe znaczenie, albowiem obniża dotychczasowe opłaty sądowe od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz o zmianę danych w tym rejestrze. Od 1 lipca 2011 roku opłaty te będą wynosić odpowiednio 500 zł i 250 zł. W niezmienionej kwocie 500 zł (i odpowiednio 250 zł) pozostała natomiast opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców oraz zmian w tym rejestrze.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego i zajmującym się m.in. problematyką zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158