W związku z wpływającymi do Izby zapytaniami operatorów dotyczącymi możliwości wykorzystania infrastruktury przedsiębiorstw powiązanych przez spółki celowe, powoływane w celu realizacji projektów naboru III PO PC 1.1, zwróciliśmy się z zapytaniem w tej sprawie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 
Niektórzy PT zamierzają aplikować w konkursie za pośrednictwem spółek celowych, posiadających jako udziałowców 2-4 ISP. Jest to dla nich jedyny sposób dostępu do dotacji z uwagi na wielkość obszarów, a przy tym pozwala potencjalnie na zwiększenie efektywności kosztowej z uwagi na możliwość wykorzystania sieci kilku PT, obecnych na danym terenie. Ze szkoleń UKE (np. w X 17 w Katowicach) wynika, że ewentualne dublowanie przebiegów będzie mocno sprawdzane w bieżącym
konkursie z uwagi na m.in. obowiązki wobec KE.
Tymczasem zgodnie z obecnym stanem prawnym nie jest możliwe wykorzystywanie przez SPV infrastruktury udziałowców (np. poprzez dzierżawę), ponieważ byłoby to łamanie zasady konkurencyjności, wynikającej z rozdz. 6.5.2 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności: “W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo”. 
Na wysłane w tej sprawie zapytanie, w którym odnosiliśmy się do możliwości ewentualnego wyrażenia zgody przez MIiR na udzielenie takiego zamówienia, otrzymaliśmy następującą odpowiedź:
“Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (sekcja 6.5.2), IZ może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu umożliwienia podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym przez przedsiębiorcę, z którym podmiot ten jest powiązany. Nie oznacza to jednak wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia danemu podmiotowi powiązanemu, gdyż wybór wykonawcy musi zostać dokonany zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych. Istotne jest to, że zgoda taka dotyczy wyjątkowej sytuacji – tylko w przypadku, w którym jest to uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta.
Przytoczony opis sytuacji nie wyczerpuje przesłanek do uznania specyfiki naboru/projektu uzasadniającej zastosowanie opisanego rozwiązania. Projekty I osi POPC są i mogą być realizowane przez wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Poza tym firmy powiązane z danym operatorem nie są wykluczone z prawa ubiegania się o dostęp do innych zamówień branżowych i mogą brać udział w postępowaniach przeprowadzanych przez innych przedsiębiorców, z którymi nie są powiązani”. 
Oznacza to, iż brak jest możliwości kwalifikowania wydatków, związanych z dzierżawą infrastruktury od podmiotów powiązanych; jeśli koszty takie pojawią się w projekcie, powinny zostać uznane za niekwalifikowalne.