24.03.2016 r. uchwałą nr ZA2016/III/6 Zarząd KIKE powołał Grupę Roboczą ds. TV (GRTV). Decyzja związana jest z rosnącą liczbą platform IPTV oferujących usługi operatorom lokalnym oraz obserwowanym w ostatnich miesiącach wzrostem liczby dyskusji nt. różnych aspektów realizacji oraz dostępu do usług TV i multimedialnych, inicjowanych zarówno przez operatorów sieci kablowych, dostawców treści, jak i administrację publiczną. W ocenie Zarządu KIKE, w rozważaniach tych nie może zabraknąć głosu Izby, tym bardziej iż prócz rosnącej liczby ISP oferujących telewizję swoim abonentom, do Izby przystępują coraz częściej również małe i średnie kablówki.

Celem GRTV jest reprezentowanie interesów członków Izby i branży ISP w określaniu zasad dostępu do contentu TV, wdrażania nowych usług multimedialnych oraz monitorowania i stymulowania pozytywnych ram prawnych rynku TV i multimediów. Zarząd stawia przed GRTV cele lobbingowe, uwzględniające interesy całego środowiska, nie zaś poszczególnych platform.

Na stanowisko kierownika GRTV Zarząd KIKE powołał Andrzeja Owczarka, który zobowiązany został do określenia w terminie do 30.04.2016 r. pierwszego składu grupy roboczej, szczegółowych celów jej działania na 2016 r., zasad finansowania oraz zasad przyjmowania do grupy kolejnych członków w przyszłości. Członkowie Izby zainteresowani uczestnictwem w pracach Grupy, proszeni są o kontakt z Biurem KIKE lub bezpośrednio z Andrzejem Owczarkiem.

Pierwsze robocze spotkanie GRTV będzie miało charakter otwarty i zaplanowane jest w maju br. w czasie Konferencji KIKE. Liczymy na żywą dyskusję zainteresowanych firm i nakreślenie zarówno pilnych jak i strategicznych wyzwań stojących przed branżą. Zapraszamy!