Nareszcie! Ogłoszono pierwszy chyba w Polsce konkurs ze środków RPO na budowę ostatniej mili. Poniżej szczegóły. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, bo termin zgłaszania wniosków do 30 kwietnia daje duży margines czasu na zaplanowanie inwestycji.

* * *

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 20/II/2012, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego”

Oferty konkursowe można składać od 27 grudnia 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2013 roku.
Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 34 200 000,00 € i może ulec zmianie.

Konkurs ma formułę zamkniętą.

Uprawnionymi do składania wniosków są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 20 grudnia 2012 roku:

– Przedsiębiorcy telekomunikacyjni (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

  1. Budowa, rozbudowa lub przebudowa szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych,
  2. Budowa, rozbudowa lub przebudowa systemów lub centrów zarządzania sieciami teleinformatycznymi wraz z ich wyposażeniem (wyłącznie w ramach inwestycji wymienionych w pkt. 1).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego rodzaju projektu wynosi:

    • maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
    • maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw,
    • maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych projektu dla pozostałych podmiotów.

Minimalna wartość projektu wynosi: 500.000,00 PLN

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Źródło i więcej danych:

https://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/konkursy-dokumenty160/2389-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-wrpo-na-lata-2007-2013-dzialanie-28-konkurs-nr-20-ii-2012